Apologetikai bevezető gondolatok

Előzetes

Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. 2Kor 11,2-4

 

Pál apostolnak a második korinthusi levele az egyik legbensőségesebb írása. Őszintén, leírja fájdalmait, harcait, Krisztusért való szenvedéseit és félelmeit is. Az egyik ilyen félelméről a 11. fejezetben olvashatunk. A korinthus gyülekezet ugyanis a hamis apostolok és hamis próféták szolgálatai, tanításai miatt megosztottá vált. Ezek hátterében Pál apostol világosan a sátán munkáját ismerte fel, aki hasonlóan akarja megcsalni és bűnbe vinni a gyülekezetet, ahogy annak idejében Éva esetében tette. A gyülekezet, mint Krisztus menyasszonya szentségre és tisztaságra lett teremtve és elhívva ezt akarja a sátán tönkretenni mesterkedéseivel. A harc elsősorban az elme területén jelentkezik.

A hívők gondolkodásmódjának befolyásolása az a belépési pont ahol a sátán elkezdi erősségeit felépíteni.  A megrontásra használt kifejezés eltévelyedést és tönkremenetelt is jelent. Ez vezet oda, hogy valaki eltávolodik a Krisztus iránti egyenességtől vagy szó szerinti fordításban egyszerűségtől. S ennek szomorú következménye, hogy a tévtanítások termékeny talajba hullanak.

Kp1

Pál apostol három területet nevez meg, amelyek által leghamarabb el lehet hinteni a tévelygés magvait és konkolyként a búzák közé vetni. A kereszténységen belül előforduló tévtanítások 90%-a, belesorolható az igeversben említett három, "más" kategóriákba.  Más Jézus, más lélek (szellem) és más evangélium. Azaz a támadások középpontjában vagy Jézus Krisztus személye vagy a róla szóló örömhír vagy pedig az egészet hitelesítő Szent Lélek személye és munkája van. Ez a trend azóta sem változott.

Hosszú ideje foglalkozom már a különböző tévtanításokkal, tévelygésekkel, s ezekkel, kapcsolatos apologetikával (hitvédelemmel).  A teológián is ez volt az egyik kedvenc tárgyam s szolgálataim egy része is erről szól. Általában személyes beszélgetésben igyekeztem eddig is segítséget nyújtani azoknak, akik valamilyen új vagy ismeretlen tanítással találkoztak. Mára azonban a helyzet megváltozott. Korábban sok tévtanítás elszigetelt vagy kis körben végzett károkat. A mai korban azonban már "ipari méreteket" öltött a megtévesztés és jól látható, hogy micsoda pusztításokat okoznak egy-egy közösség, gyülekezet életében. Keresztények sokasága kerül divatos irányzatok befolyása alá és előbb lelki életüket, majd az Úrral való kapcsolatukat teszi tönkre. Éppen ezért látom szükségesnek, hogy amíg lehet, idejében ismerjék fel Isten gyermekei a rájuk leselkedő veszélyeket. Tudom, hogy sok tanító, igehirdető, lelkipásztor...stb. van, akik ezekre a veszélyekre már felhívta a figyelmet, de ezek, az üdvösséget is érintő dolgok napirenden tartása, az utolsó időben, sokak számára lehet életmentő. Nagyon sok bátorítást kaptam ezzel az írással  kapcsolatban és az elmúlt időszakban Isten Lelkének ösztönzése is erőteljes inspirációs tényező volt.

Ebben a most kezdődő apologetikai sorozatban, a napjainkban igen népszerű és elterjedt hamisításokról tévtanításokról, lesz szó. Többek között a jóléti vagy bővölködés evangéliuma, a szuper vagy extra kegyelem, a hit mozgalom és a szellemi manifesztációk...stb. Veszélyességüket az is jelzi, hogy keresztény igazságokkal vannak elegyítve, hogy könnyen elfogadható legyen. Az egyháztörténelem nagy tanulsága, hogy a megújulási törekvéseknek szinte mindig van valami pozitív hozadéka. Ebben az esetben erre is szeretném a figyelmet felhívni, mert sok esetben, jól induló dolog vált szélsőségességé és tért le az Isten által vezetett útról. Tehát azért mert valamely mozgalomban egy biblikus dolog tévelygés alapjává vált, attól még az a biblikus dolog önmaga nem tévtanítás.

Hiszem és megvagyok róla győződve, hogy Isten Lelkének ajándékai ma is működnek és az Egyház egészséges működéséhez elengedhetetlenek. Sajnos, hogy a szélsőséges megnyílvánulások miatt sokan félelemmel vagy elutasító módon állnak hozzá az ún. karizmatikusnak nevezett eseményekhez és nem a Lélektől adatott józanság és bölcsesség alapján. Arra szólít fel minket az Írás, hogy mindent megvizsgáljunk és ne elutasítsunk első dologként. Ha a szűrőn átmegy akkor meg kell tartani. (1Thessz 5,21)

Ezért vizsgálat alá kerül létrejöttük körülményei,  igei (teológiai) alapjai és elterjedésének okai. Nem megkerülhető annak ellenőrzése sem, hogy azok, akik ezeket a tévtanításokat terjesztik, azok hogyan gondolkodnak többek között Jézus Krisztusról a megváltásról, Isten szuverenitásáról és a Bibliáról...stb.,  így az ő személyükre és konkrét kijelentéseikre is kitérek.  Szeretnék részletesen írni a hamis szolgálati ajándékok - álapostolok, hamis próféták, tévtanítók - jellegzetességeiről és felismerési módjaikról. S arról, hogy hogyan kerülhetjük el a tévelygés csapdáit személyes életünkben.

Az a cél vezérel tehát, hogy az Írások alapján legyen megvizsgálva, hogy helytállóak-e ezek a napjainkban eléggé elterjedt és népszerű tanítások? Megegyeznek-e a Jézus Krisztus és apostolai által tanított evangéliummal?  Hitelesen mutatják-e be Jézus Krisztus személyét és valóban Isten Lelkének a kijelentése áll mögöttük?

(Folyt köv ....)