Célkeresztben a szolgálati ajándékok

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Eféz 4,11-13

A Szentírásban öt ún. szolgálati ajándékot találhatunk. Az apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók tartoznak ebbe a kategóriába, ahogyan Pál erről az efézusi levélben tanít.  A korinthusi levélben pedig a pontos sorrendjük is szerepel, mely szerint először az apostoli másodszor a prófétai harmadszor pedig a tanítói ajándék adatott az Úrtól. (1Kor 12,28) A szolgálati ajándékok több mindenben is különböznek a karizmáktól v. kegyelmi ajándékoktól. A karizmák forrása a Szent Lélek, míg a szolgálati ajándékokban Krisztus önmagát adja vissza az Eklézsiának és a világnak. A szolgálati ajándékok esetében a hangsúly a személyeken van a karizmáknál a megnyilvánulásokon. A szolgálati ajándék Krisztus Teste egészének adatik, tehát az egész kereszténységnek, míg a karizmák a legtöbb esetben egy helyi gyülekezetre korlátozódnak. Karizmával Isten minden gyermeke rendelkezik – legalább eggyel - de szolgálati ajándékkal, jóval kevesebben.

 

1, A minta Jézus Krisztus

 

A szolgálati ajándékok zsinórmértéke maga Jézus Krisztus. Az Ő szolgálatát viszik tovább, hogy az Egyház elérje a teljességet, nagykorúságot. Így tiszta menyasszonyként várja majd vissza Urát és Vőlegényét. Csak röviden a Jézus Krisztus által látott, követésre méltó szolgálatokból.

-   Jézus Krisztus az igazi Apostol, akit az Atya küldött, hogy megváltsa az emberiséget és lerakja egy szellemi ház alapjait, aminek sarokköve lett.(Zsid 3,1; Ef 2,20). Az Ő apostolai ehhez igazodva építkeznek.

 -   Jézus Krisztus az igazi Próféta, aki kijelentette az Isten titkait és akaratát.(Mát 21,11) Ő volt az a megígért Próféta, akire hallgatni kellett volna a választott népnek.(5Móz 18,15) Leleplezte korának vétkeit és megtérésre, bűnbánatra szólított fel. Ezt kell folytatnia az Ő prófétáinak is.

-     Jézus Krisztus az igazi Evangélista, aki az Isten királyságának örömhírét jelentette be;(Márk 1,15). Bejelentését jelekkel, csodákkal és a Szent Lélek erejével igazolta. Az Ő evangélistái is hasonlóképpen felhatalmazást kaptak az evangélium hirdetésére, amit jeleknek és csodáknak kell követniük.

-  Jézus Krisztus az igazi, a Jó Pásztor, aki életét adta a juhokért.(Ján 10,11). Terelte, vezette az embereket, akik el voltak hagyatva és gyötörve a vezetők hanyagsága miatt.(Máté 9,36) Táplálta és gondozta azokat, akiket az Atya rábízott. Az Ő pásztorainak is ezzel a lelkülettel és szívvel kell szolgálniuk Isten népét.

-  Jézus Krisztus az igazi Tanító, aki maga a testté lett Ige. Tanította az Isten királyságának titkait, felfedte az Írásokat és a róla szóló kijelentéseket. Minden szava és kijelentése Igaz és Ámen volt. A tanításban hatalommal rendelkezett. Az Ő tanítóinak folytatnia kell a tanítást a gyülekezetekben, hogy az Isten igéjének a tekintélye és tisztelete megmaradjon s ne térjenek el attól.

 

2, Elsődleges feladatuk

 

A szolgálati ajándékok legfontosabb feladataként Pál apostol három dologra irányítja rá a figyelmet. Érdekes, hogy ezek elsősorban belső, gyülekezeten belüli szolgálatok és nem külső, kifele irányuló szolgálatok.

 

a,  A szentek tökéletesítése

 

Amikor valaki megtér, akkor nem befejeződik valami, hanem elkezdődik az életének egy új korszaka. Elindul a lelki növekedés útján, amit elő kell segíteni. Mint ahogy egy kisgyermek sem tudja magát ellátni egy bizonyos életkorig, úgy a friss megtértek is rá vannak utalva mások gyámolítására, segítségére. A szolgálati ajándékok célja, hogy a tökéletesség felé vezessék, neveljék Őket. A földi életben ugyan a tökéletességet nem lehet elérni, de a szentséget és lelki érettséget igen. Az Isten szerinti szolgálati ajándékok nem tartják kiskorúságban az embereket, hanem támogatják, segítik őket!  Minden adottság és képesség megadatott nekik, hogy ezt meg is cselekedjék.

 

b, A szolgálat munkájára

 

Minden embert, aki megváltásban részesült annak ki kell venni a részét az Úr munkájában. Felkészülés és tanulás nélkül ez nem, vagy alig fog menni. A szolgálati ajándékoknak az is a célja, hogy a szenteket erre megtanítsa és kiképezze, felkészítse. Segítenek felismerni a kegyelmi vagy szolgálati ajándékot. Lehetőséget adnak a szolgálatra. Bevonják őket szolgálati területük segítésébe és támogatásába. Külön-külön szerepe van ebben a tanítónak és evangélistáknak. Megint más területen fog segíteni a pásztorlás és a prófétaság. Nincs olyan szolgálati terület és szolgálati elhívás, amelynek támogatásában ne tudnának segítséget nyújtani. Nem lehet megelégedni a padokban ülő kereszténységgel. A világnak szüksége van ránk! A szolgálati ajándékok saját személyes példájukkal is elősegíthetik egy gyülekezetben az egészséges gondolkodásmódot a szolgálattal kapcsolatban. A fogyasztói kereszténység kiszolgálókra vár. Na, ez az, amit nem szabad a szolgálati ajándékoknak támogatniuk és elősegíteniük. Istennek szolgálókra és szolgáló szívű emberekre van szükség.

 

c,  A Test építése

 

Ha a szentek növekednek a kegyelemben és még szolgálnak is, akkor nem lesz nehéz a harmadik lépcsőfokra lépni a Krisztus Testének építésére. A Test építése közös feladat, mert a szolgálati ajándékok mindent nem tehetnek meg. A karizmáknak is ez a céljuk.(1Kor 12 fej.) Mindenkire szükség van, de a felelősség nem egyforma. A gyülekezet feje Krisztus, hozzá kell felnőni. Ez érettséggel és szellemi nagykorúsággal jár együtt.

 

3, Fontosságuk

 

Jól látható, hogy ezek a szolgálati ajándékok milyen befolyással vannak vagy lehetnek Isten gyülekezetei számára.  Egy egész nemzedék arculatát, gondolkodásmódját, krisztusi életvitelét meghatározhatják. Ilyen személyek voltak annak idején pl. Kálvin, Zwingli, Knox, Spurgeon vagy a múlt században Billy Graham.

Nem véletlen tehát, hogy ezeket az Isten által rendelt s Krisztus Testének ajándékozott szolgálatok és személyek a sátán célkeresztjébe kerültek már az első században is. A szolgálati ajándékok hamisítása az egyik legfontosabb fegyvere a sátánnak, hogy tévtanításait minél szélesebb körben elterjessze, és sokakat tévútra tereljen. Éppen ezért találkozhatunk az igében, hamis apostolokkal, hamis prófétákkal, tévtanítókkal, hamis evangélistákkal és béres lelkületű pásztorokról. Ők azok, akik a világosság angyalának befolyása alá kerülve az igazság szolgáinak adják ki magukat. Leleplezésük akkor járhat sikerrel, ha a bibliai mintával vetjük össze őket és tevékenységeiket.

A folytatásban ezekről lesz szó.

 

(Folyt. köv.....)