Hamis apostolok II. rész

 

Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő  szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. 2Kor 11,13-15

 

A szellemi leleplezés után nézzük meg mit is takar az álnok munkások jellemzés. A természetes felismerésben ennek az ismerete segíthet. Ez tulajdonképpen a szolgálatuk, „munkaköri leírásuk” is egyben. Az álnok kifejezést olyan emberekre használták, akik csalással, álnoksággal érik el céljaikat, amelyhez csapdákat, csalétkeket használnak. Ez a beszédükre és a magatartásukra, jellemükre egyaránt vonatkozhatott. Ilyen jellemzéssel írja le az ige a pl. zsidó szanhedrin munkáját, hogy Jézust koholt vádak alapján ítéljék el. (Máté 26,4) Elimást, a hamis prófétát is, aki Sergius Paulus ciprusi prokonzult akarta az üdvösségtől eltévelyíteni ezzel írja le Lukács doktor. (ApCsel 13,10). Az álapostolok az álnokság, cselszövés, ravaszság minden formában és minden területén otthonosan mozognak. Vannak finomabb és durvább, erőteljesebb megnyilvánulásai is.

1,  Megélhetési apostolok

Isten apostolainak meg van az a kiváltsága, hogy a szellemi javakért és áldozatokért, amit az Isten királyságáért hoz erkölcsi és anyagi megbecsülésben legyen része.  Erről az alapelvről tanít Pál apostol az 1 Kor.-i levél 9. fejezetének 7-15, versében.Mégis Pál és a többi apostol életében megfigyelhető, hogy ezzel a szabadsággal csak ritkán éltek. Amikor csak lehetett eltartották magukat saját munkájukkal. (ApCsel 18,3, 20,34, 2Thess 3,8) Amikor azonban a lelki munka annyira megsokasodott, hogy már másra nem maradt idejük akkor igénybe vették az anyagi támogatást. (Fil 4,16-17, 2Kor 11,8-9) Pál apostol több helyen beszél arról, hogy a gyülekezeti vezetők, elöljárók ne legyenek nyerészkedőek, haszonlesők.(1Tim 3,3.8, Tit 1,7) Péter is erről tanít.(1Pét 5,2)

A hamis apostolok ellenben a nyerészkedést, haszonlesést, tartják szemük előtt. Azt nézik, mennyit lehetne keresni a szolgálatukkal és munkájukkal. A kereszténység számukra csak business, üzlet! A kapzsiság és telhetetlenség az, ami motiválja őket. Minél többet szedni a nyáj tejéből, gyapjából. Szinte mindenért ellenszolgáltatást kérnek, vagy várnak el. Azok az igék, amelyek az apostoli szolgálat anyagi szabadságáról és kiváltságairól szólnak, kedvenc igehelyeik. Sokat hivatkoznak ezekre és nem egy esetben megélhetési teológiájuk alapját is jelenti.

A kapott pénzzel nem mindig tudnak elszámolni és sokan közülük elég fényűző életmódot folytatnak. A kétkezi munkát általában megvetik és lenézik Nem jellemző rájuk a nélkülözés és szegénység vállalása a hitből való megélhetés és lemondás a világi javakról. Nem tudják Péterrel együtt megvallani, hogy „ezüstöm és aranyam nincsen nekem…”.(ApCsel 3,6) Nem tudják Pál meggyőződését elsajátítani, „tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is…” (Fil 4,12) A mammon teljesen képes az uralma alá hajtani őket. Nem véletlenül van az igében, hogy minden rossznak ez a gyökere.(1Tim 6,10)

A hamis apostolokra jellemző még, hogy nem ritkán, az ún. titkos ismereteikért, kijelentéseikért, látomásaikért csak anyagi juttatás után lehet hozzáférni. Ezt természetesen a „szolgálatuk támogatása” címszó alatt zajlik. Ha adományt küldesz, akkor osztják meg veled a fantasztikusabbnál is legérdekesebb szellemi újdonságaikat.  Sok esetben pedig rendkívüli, egyedi képzésen és tréningen vehetsz részt ahol olyan élmények várnak rád, ami minden pénzt megér

2, Hamis jelek-csodák

Pál arról tesz bizonyságot, hogy az apostolságnak vannak jelei:

Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is. 2Kor 12,12

Mivel ezek az igazi ismérvei az apostoloknak ezért nyilvánvaló, hogy a sátán ezen a téren igen aktívnak mutatkozik. Az biztos, hogy mindent nem tud utánozni és megtenni, de sok mindenben elég látványos dolgokat tud produkálni! A hamis apostolok által természetesen hamis jelek és csodák történnek. A sátán eszköztárában a hamis jelek és csodák mindig jelen vannak! Megfigyelhető, hogy amikor Istennek kenet alatt lévő emberei megjelennek akkor ez a munkája is megelevenedik. Mózes, amikor Egyiptomban jeleket és csodákat tett akkor a mágusok is hasonlót tudtak egy darabig produkálni.(2Móz 7.fej.) Filep (diakónus) evangélista munkájára és szolgálatára Simon mágus is felfigyelt.(ApCsel 8. fej) Az biztos, hogy az Isteni jelek és csodák messze felette vannak a gonosz munkájának, de lesz egy időszak az utolsó időkben amikor már a választottak is elbizonytalanodhatnak.(Máté 24,24)

Honnan lehet mégis tudni, hogy mi az, ami az Úrtól és mi az, ami a sátántól van? Az ismertetőjel a gyümölcs. Az emberek, akik a jeleket látják, és hisznek, kihez csatlakoznak magához a csodatévő személyhez vagy Istenhez? Több eset is fel van jegyezve, amikor beépített, betegséget színlelő emberek vállalták a gyógyulás "csodáját", hogy a szolgálattevőt favorizálják. A megtévesztés szelleme az ilyen alkalmon erőteljesen jelen van, hogy az emberek ne a szemüknek higgyenek, hanem annak, amit velük láttatni akarnak! Kétségtelen, hogy a legtöbb embert a jelek és a csodák híre vonzza és kíváncsivá teszi. Ezzel tehát nagymértékben vissza lehet élni. 

A lényeg tehát az, hogy akivel a jel vagy csoda történt, esetleg gyógyulás, szabadulás milyen változás jött létre benne?A Biblia alapján egyértelmű, hogy az Úr belülről kifele épít, a sátán kívülről befele rombol. Isten az ember szívével, szellemével törődik elsősorban és szüli újjá kegyelméből és ennek lehetnek áldásai a testi állapotunkra is. Az Isteni jelek és csodák elősegítik a megtérést és újjászületést! A leggyakrabban, mint az apostoloknál a jelek és csodák kézrátétellel történnek. Ezzel a hamis apostol a benne lévő szellemiségből részesíti azt az embert, aki hozzá fordul. Nem véletlenül írja Pál Timótheusnak, hogy a kézrátételt ne kapkodja el. (1Tim 5,22) 

Mindenkit szeretettel kérek, soha ne engedje meg, hogy általa nem ismert személy, kézrátétellel szolgáljon feléje. Kézrátételkor ugyanis egy szellemi közösség jön létre és a két szellemiség találkozása csak akkor válik áldássá, ha az Istentől való dolog. A sátán nem fogja a sátánt kiűzni! A hamis apostolok ilyen esetben a személyben lévő kisebb felépült erősségeket le is cserélhetik komolyabb erősségekre.  A sátáni jelek és csodák az ember szellemét és szívét leterhelik nyomás alatt tartják. Hiába történik látszólag gyógyulás szabadulás, az illető nem sokkal később furcsa változáson mehet keresztül! A gyógyulás mégsem volt az, a szabadulás után pedig még rosszabb lett a helyzet. Az ilyen típusú jeleknek, csodáknak a következményei lehetnek: rémálmok, depresszió, halálvágy, kényszeres cselekvések, látomások, hangok hallása, hallucináció...stb. Mivel ezek nem mindig derülnek ki azonnal, ezért eltelik egy kis idő, míg nyilvánvaló lesz a megtévesztés.

3, Orvhalászat

A hamis apostolok egyik legjellemzőbb tevékenysége az orvhalászat. Vagyis már meglévő gyülekezeteket megfosztani a tagjaitól és azokkal építeni a saját gyülekezetét, közösségét. Képesek álnok, hízelkedő, színlelt beszéddel egyes keresztényeket vagy csoportokat elfordítani a gyülekezettől. Az igazi apostolok más alapra nem építenek. (Róm 15,20) Ahol élő hitű Krisztusi közösség van egy településen, ott egy apostol már nem plántál gyülekezet, esetleg szolgál feléjük! Az álapostolok valódi gyülekezetalapításra nem képesek. Nem rendelkeznek olyan szellemi-erkölcsi potenciállal, amely meg tudná alapozni és maradandóvá tenni egy gyülekezet létrejöttét. A legtöbb alkalommal ezekből szekták és kommunák jönnek létre, de nem az igazi Menyasszonyt ábrázolják ki. Sajnos nincs olyan gyülekezet, ahol ne lennének perifériára szorult testvérek, vagy olyanok, akik megfáradtak és elcsüggedtek. Ha egy pásztor nem figyel oda ezekre a személyekre, akkor ezek könnyen áldozatai lehetnek a hamis apostoloknak. Ugyanúgy ki vannak téve a veszélynek a barátkozók az ismerkedők. Ők is könnyen a karjaikban végezhetik, ha nem áll mellettük valaki. A pásztori, vezetői tekintély ellen lázadók is veszélynek vannak kitéve. Ők azok, akik egy "jobb" pásztort keresve lehetnek elcsábítva.   Ezért kell megőrizni a gyülekezet szentségét, tisztaságát hogy az emberek Krisztus jelleművé váljanak és elérjék a nagykorúságot. A kiskorú és kiskorúságban tartott gyülekezetek, teljes mértékben kiszolgáltatokká válnak a tévelygésekkel, megtévesztésekkel szemben.(Eféz 4,14)

Előfordulhat lappangási időszak is, amikor valaki színlelet megtérőként a gyülekezethez csatlakozik, és belülről végzi a bomlasztó tevékenységet. Ezzel okoznak szakadásokat és teszik hiteltelenné a gyülekezetet. Az új gyülekezetnek pedig természetesen ők lesznek az egyszemélyes vezetői!

 

 (Folyt.köv.....)