Hamis apostolok III. rész

Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő  szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. 2Kor 11,13-15

4, Tekintélyellenesség

Egy apostol normális esetben csak egy helyi gyülekezet vezetőségének a meghívásával és felügyelete alatt szolgálhat. A gyülekezet szellemi tisztaságáért, növekedéséért a vezetők felelősek. Erre kaptak Istentől és a gyülekezettől felhatalmazást. (ApCsel 20,28) Lehet velük egyet nem érteni, döntéseiket megkérdőjelezni, de a tekintélyük alól kivonni magát az embernek nem szabad. Látásbeli különbségek, más oldalú megközelítések elképzelhetőek, de a tekintély akkor is, Istentől rendelt dolog. Mivel az álapostolok nem ismernek el semmilyen hatalmat, ezért önjelöltekké lépnek elő és önmagukat menedzselik. Néha egy egész piár csoport támogatja ebben.(2Kor 10,12) A biblikus alapelv egyértelmű: „nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl”. (2Kor 10,18)

A hamis apostolok tehát nem vetik alá magukat a gyülekezet vezetőségének tekintélye alá. Nem fogadnak el semmilyen korlátozást vagy mozgástér beszűkítést lévén ők „az apostolok". Jellemükből fakadóan gőgösök, dicsekedőek, és nem hajlandóak eltérni, a maguk által megszabott iránytól. Amikor egy gyülekezetben nem tudják kifejteni véleményüket, mert nem engedik az ilyen hozzáállásuk miatt, akkor válnak csak veszedelmesekké. Személyenként vehetik a gyülekezetet támadás alá. Lakásokra, családokhoz, kisebb létszámú testvéri összejövetelre mennek el, s magukat áldozati báránynak állítják be. Szánalmat ébresztenek és keltenek maguk iránt és megpróbálják a tagokat a pásztor és a vezetőség ellen fordítani. Korinthusban is ilyen módszerekkel dúlták fel a házi közösségeket. Ellene beszélték Pál és Apollós tanításának, belekötöttek származásukba, elhívásukba, beszédkészségükbe, szolgálatukba, pénzügyi dolgaikba… stb. Ha valaki a gyülekezet vezetőségét támadja, - és nem a biblikus megoldásra törekszik - akkor az intő jel lehet.

      Nézzük meg mit ír János apostol a levelében ezzel kapcsolatban:

Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.  1János 4,5-6

János előzőleg az antikrisztusi szellemiségről és a hamis prófétaságról beszél. Egyértelmű ismertetőjelnek tartja, ha valaki elfogadja az apostoli-vezetői kijelentést és megfogadja szavukat az Istentől való. Aki ellenben nem, az a tévelygés szellemét hordozza!(Ugyanez a tévelygés szelleme van megemlítve az Eféz 4,14-ben is.)

Szintén lényeges kérdés még a többi apostol tekintélye és tekintélyének elfogadása, ill. elutasítása.(Gal 2,7-9) Az apostolok egyfajta kontrollt is jelentenek egymás számára. A Galata levélben Péter és János egyaránt elismerik a Pálnak adott apostoli szolgálatot, amelyet a nemzetek felé képvisel. Pál meg úgy látta, hogy János és Péter pedig a körülmetélkedés apostoli tisztségét viselik. Ugyanebben a levélben leírja Pál, hogy hogyan feddte meg nyilvánosan Pétert, képmutatása miatt. (Gal 2,11-14) Péter elfogadta a másik apostol - Pál - intését! A hamis apostolokat viszont nem érdekli a többi apostoli szolgálatban lévő személy tekintélyének és szellemi befolyásuknak a véleménye. Ez abból adódik, hogy elhívását, apostoli „képességeit” az igazi apostolok nem fogadják el. Mivel meg van győződve a maga igazáról ezért az igazi apostolok számára ellenségekké válnak. Pártfogókat keresnek maguknak, támogatókat toboroznak, hogy az igazi, Istentől való tekintélyt és legitimitást testi erőfeszítéssel kompenzálják.Nem ritka ebben az esetben a valódi apostolok szolgálatának és személyének a leuralási kísérlete s munkájának a megátkozása.  Az apostoli tekintély ellen való lázadás, Krisztus elutasítását is jelenti. (Luk 10,16)

 

5, Hamis tanítások

Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. 2Kor 11,4

Pál három területen látja a problémát feltörni, ami megalapozhatja a hamis apostolok szolgálatának az elterjedését és befogadását. Erről az igeversről, már a bevezető gondolatok során írtam. Más Jézus, más evangélium és más lélek ezek azok a területek, ahol a tévtanítás magjait elszórják. Jézus Krisztus személye és az Ő evangéliuma a kereszténység kulcspontja, sarokköve. A Szent Lélek pedig a keresztény emberben lakozó Isten. Aki tehát ezeken a területeken mást tanít, az magát a kereszténység alapjait rombolja. Pl. Jézus kapcsán tagadja a testté lételt, feltámadást, Isteni természetét; az evangéliumhoz hozzátesz (törvényeskedés, Jézus váltsága nem volt elég) vagy elvesz (nem kell megtérni, nem kell szentként élned); míg a Szent Lelket nem tartja Istennek, csak erőnek vagy befolyásnak… stb. Később részletesen is szó lesz ezek mai formáiról.

Pál itt az eltűritek kifejezést használja, ami az eredeti nyelvben, meghallgatást és türelmes végighallgatást is jelent, az elviselés mellett.  A Korinthusiakat annyira elhagyta a józanság, hogy nekik szinte már mindegy volt, hogy mit is prédikálnak! Ebben a pártoskodásuk és a kiskorúságuk is szerepet kapott. A hamis apostolok tévtanításai, démonizáltságuk miatt alakul ki s lesz veszélyes. A görög daimon szó alapjelentése a tanítás. Olyan szellemi lények, akik „megtanítják” az embereket gonosz, rossz dolgokra. Ennek oka, hogy tisztátalan vagy gonosz lelkeknek is hívja őket az ige. Az utolsó időkben ezt a fajta démonikus tevékenységet, erőtejes növekedés fogja jellemezni. A hamis tanítások alapját az 1Tim 4,1-2ben találjuk meg leírva:

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben 1Tim 4,1-2

A gonosz lelkek kifejezés mögött is ezt a kifejezést találjuk meg. Ezért egyrészt hazug beszédűvé válnak, akiknek az életében uralmat vesznek, másrészt a lelkiismeretüket is megbélyegzik. A tévelygés lelkét hordozzák magukban és tanításaikban. Akik ráadásul ennek hitelt is adnak szintén a tévelygés útjára lépnek, s gyakran első jele az igazság elutasítása. (2Thess 2,12)

 

6, Gyökértelenség

A hamis apostoloknak általában nincs kiküldő gyülekezetük, és gyülekezethez sem köthetők. Az álapostolok egyik legjellegzetesebb vonása, egy anyagyülekezet legitimációjának a hiánya. Nincsenek kirendelve és gyülekezet által támogatva. (Teljesen más az, ha egy gyülekezet félreismeri az Úr vezetését és egy olyan testvért rendel ki apostoli szolgálatra, akinek erre nincs is elhívása). Az újszövetségi apostolok minden alkalommal, egy gyülekezetből lettek kirendelve. Pál, Barnabás, Silás Antiochiából, Timotheus, Listrából… stb. Az elvégzett munka után pedig, beszámoltak a kirendelő gyülekezetnek mit tett az Úr a szolgálatuk során, majd a saját közösségüket építették, várva a további apostoli munkára. (ApCsel 14,27-28) Ezt antiochiai modellnek is nevezik. Ha valaki ezt a kritériumot nem tölti be, nem tekinthető apostolnak! A biblia nem ismeri a különböző apostoli-prófétai ministryket, amelyek függetlenek egy gyülekezettől, és néha még fölé is helyezik magukat.

Egyes esetekben gyülekezetekből kizárt emberekről van szó akik, ezután lépnek erre az útra, hogy saját képükre és elképzelésükre való gyülekezetet hozzanak létre. Az első században az ajánlólevél pl. egy jó szűrő volt, hogy eldöntsék, ki milyen gyülekezetből érkezik.(2Kor 3,1-2) Megbízhatóságot, biztonságot jelentett. Ezt zsidó gyakorlatból ültették át. Apollós is ilyen levéllel indult útnak. (ApCsel 18,27) Pál is ajánlólevelet várt a hozzá érkező ismeretlen emberektől. (1Kor 16,3) Az apostolnak azonban, még erre sem volt szüksége, hiszen a gyülekezet létezése, amelyet ő plántált, önmagában is egy ajánló levél volt.(2Kor 3,3) (Ma már talán elég egy telefon, vagy e-mail is) Emiatt a gyökértelenség miatt szolgálati háttér sem alakul ki, amire pedig szükség van. Előszeretettel nevezik magukat Krisztus követőjének, kereszténynek, az Úr gyermekének... stb. Megtérésükről, Istennel való kapcsolatukról csak jól begyakorolt kánaáni nyelvezet formájában van válasz.

      (Folyt.köv ….)