Hamis próféták I.

Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.  Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?  Máté 7,15-16

És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Máté 24,11

A hamis próféta/próféták kifejezésünk, az egyik legismertebb bibliai fogalom. Sokféle szövegösszefüggésben találkozhatunk velük, amelyekből kiderül, hogyan is munkálkodnak, milyen motivációik vannak, mely területre fókuszálnak… stb. Veszélyességükre nem lehet elégszer felhívni a figyelmet. Megváltónk, Jézus Krisztus is, több alkalommal beszélt róluk. Előbb azonban az igazi prófétákról néhány alapvető információ.

1, Kit is nevezünk prófétának és mi is a prófétai szolgálat?

      A próféta szavunk a görög próphétész kifejezésből származik. Szó szerinti jelentése: Előtte áll vkinek. és valamit állít, kijelent, de jelent olyan személyt is, aki Isten előtt szól. Vagyis a próféta egy olyan személy, aki valaki előtt áll, vagyis esetünkben Isten előtt. A prófétálás pedig ebből következően, Isten üzenetének, kijelentésének Szent Szellem által történő átadása. A próféta veszi a mennyei üzenetet és azt továbbítja azok felé, akiknek szólnia kell. Ez lehet egyetlen ember is, nemcsak gyülekezetek vagy akár nemzetek! Ennek közlési módja elég változatos, nem lehet és nem szabad sablonokat felállítani. Valamikor magyarázat, példabeszéd, bátorítás vagy buzdítás formájában jelentkezik. Ezen kívül, a Bibliában még találunk vers, ének vagy vigasztaló jellegű prófétai megnyilvánulásokat. A Szent Szellem munkáját nem bölcs dolog keretek közé szorítani különösen nem a prófétálás esetében.


2, A próféták típusai


Alapvetően két fő típusa van a prófétáknak. Az első típusúak az ún. alapozó vagy Mózesi típusú próféták, míg a másikba erre az alapra építkező vagy Sámueli típusú próféták tartoznak. Az alapozó próféták lefektetik a prófétálás alapjait, meghatározzák annak kereteit és új, addig nem ismert dolgot jelentenek ki. Az építkező típusúak, pedig ezen, kritériumok alapján szolgálnak, és nem lépik át a prófétálás határait. Ennek a ténynek ismerete sokat segíthet annak megítélésben, hogy egy prófétai szó biblikus-e vagy sem. A Bibliában kevés alapozó típusú próféta van. Nézzük át őket és a prófétai keretek tágítását az ószövetségtől kezdve Jézus Krisztusig.

    a, Ábel (Luk 11,50-51)
       
Ábel volt az első próféta, aki áldozatával kiengesztelte az Istent a bűneset miatt. Megértette, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Hitéért testvére Káin megölte, de ezzel Krisztus áldozatának előképévé vált. (Zsid 12,24) Az áldozat bemutatásával fektette le, az Isten és az ember közötti kapcsolat egyik legfontosabb ószövetségi tényezőjét.

    b, Noé (1Móz 6,9)

Noé igaz ember volt, aki az Úrral járt. Nemzedékének idejében a gonoszság annyira eluralkodott a földön, hogy Isten özönvíz által pusztította el az akkori földet. Noé és családja – nyolc fő - élték túl egyedül a globális ítéletet. Az özönvíz után pedig általa lett bevezetve a kormányzás intézménye, a halálbüntetés alkalmazása és a húsevés engedélyezése. Mindezt szövetséggel is megerősítette Isten. (1Móz 9.)

    c, Ábrahám (1Móz 20,7)

Ábrahám idejében már működnek a Noé által lefektetett alapelvek és túl vagyunk a bábeli zűrzavaron s a Nimródi lázadáson. Isten kiválasztja Abrámot, hogy az Ő képviselője legyen, egy politeista kultúrában, majd elhívja őt, hogy utódjában (Krisztusban) megáldassék a föld minden nemzete. Tőle négy fontos prófétikus dolgot érthetünk meg. Az első a láthatatlan Istenről szóló kinyilatkoztatás, vagyis az Istennel való személyes kapcsolat bemutatása. A második az örökség, amelynek mind fizikális mind szellemi vonzata van. Izrael számára a föld és annak határai, (1Móz 15,18) szellemi értelemben pedig a hit általi megigazulás és a Szent Lélek ígérete.(Gal 3,6.14) A harmadik az Örökös, vagyis az eljövendő Messiás ígérete, akiről itt olvashatunk először az édenkerti kijelentés óta.(1Móz 22,18 és Gal 3,16) S végül a feltámadásba vetett hit. (Zsid 11,17-19) Ez a négy az újszövetség alapját is képezi.

    d, Mózes (5Móz 34,10)          


A törvényadás és az ószövetség egyik legnagyobb prófétája. Általa közölte Isten a törvényt és az Izraellel kötött szövetséget. Kijelentette a különböző áldozati formákat, az istentiszteleti rendtartást, a papi szolgálatot és a polgári törvényeket… stb. Ezek a törvényben foglalt rendelkezések azon túlmenően, hogy az izraeliták életének minden területét lefedte, előképszerűen mutatta be a Messiás eljövendő személyét és szolgálatát Az újszövetségben üdvösségszerző szerepe elmúlik, mivel a legfontosabb célja a Krisztushoz való vezetés volt, betarthatatlansága miatt. (Gal 3,24)
A többi ószövetségi próféta Sámueltől kezdve ettől nem tértek el. Hangsúlyokat változtattak pl. az engedelmesség fontosabb, mint az áldozat vagy a szív körülmetélése is fontossá válik, de semmiben nem lépik túl a Mózes által lefektetett Isteni előírásokat, rendeleteket. Fontosságukra az apostolok is felhívják a figyelmet:


De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendöltek.       (ApCsel 3,24)


    e, Bemerítő János (Luk 7,28)

Ő az, akit maga Jézus Krisztus nevezett az asszonytól született legnagyobb prófétának. Illés szellemével és lelkületével útkészítője lett a Messiásnak. Az Atya Istentől személyes kapott kijelentést szolgálatára nézve. Hozzá kapcsolódik a biblikus bemerítések alapjainak a lerakása. (János 1,33) Erről az ószövetségben nem volt szó. Voltak rituális korabeli fürdők, mosakodások, tisztulási szertartások, de a bemerítés összekapcsolása a megtéréssel és bűnbánattal teljesen új dolog volt. Ő csak vízbe merített, de az utána jövő Krisztus már Lélekbe és tűzbe fog meríteni.

    f, Jézus Krisztus

S végül a legutolsó alapozó próféta maga az Úr Jézus Krisztus! Már Mózes annak idején így írt Róla:

                      Prófétát támaszt neked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! (5Móz 18,15)

Pont ezen ige miatt nevezik a Messiást második Mózesnek is. Jézus Krisztus volt az, aki akárcsak Mózes, szövetséget hozott, de Ő az egész emberiségnek. Egyetlenegy áldozatával, önmagát adta a bűnös emberért. Ebbe a szövetségbe az újjászületés által lehet bekerülni, amelynek a megtérés és hit a feltétele. Ő volt az, aki az Atya jobbjára ülve kitöltötte a Szent Lelket, hogy részesei legyünk az Ő természetének. Prófétai szolgálata végleges az emberiség történelmében. Több alapozó próféta nem lesz. A zsidókhoz írt levél ezt jelenti ki:

Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk Fia által, (Zsid 1,1)

Az emberiség utolsó korszakának idején az utolsó szava Istennek a Fiú, Jézus Krisztus. Korábban is használta a prófétákat az Örökkévaló, de Krisztus testtélételével, radikálisan megváltozott a helyzet. Az újszövetségi prófétaságnak, ezért nagyon szigorú kritériumaI vannak, amelyek semmilyen módon nem térhetnek el, sem Jézus Krisztus jellemétől, sem pedig az általa lefektett alapelvektől. A hamis próféták leleplezésének alapjai ezek ismeretével kezdődnek.

 (Folyt.köv ….)