Hamis próféták II.

Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Máté 7,15-16

 

És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Máté 24,11

 

Az utolsó idők egyik markáns jele, a hamis próféták számának növekedése és ezzel együtt a megcsalattatás, hitetés veszélye. Ez utóbbi egyúttal, az egyik legnagyobb kihívása Isten népének az elragadtatás előtti időszakból. Fő okozói lesznek az aposztáziának vagyis a hitehagyásnak. Hatalmas zűrzavart és megosztást hoznak létre Isten népe életében, hogy minél többeket elveszejtsenek. Éppen ezért nézzünk meg néhány fontos kritériumot, amely alapján döntést hozhatunk.

 

1, Istennel való kapcsolat

 

      Fontos, hogy az elhangzott prófétai szó egyezik-e Isten személyével, tulajdonságaival. Ha egy prófétai üzenet nem tartja tiszteletben Istent, vagy az Ő kijelentését, amelyet a Bibliában közölt velünk, akkor az, nem tőle van! Gyakori, hogy a próféták Isten keresésére való hívással állnak elő.(Ám 5,6) Ha az ellenkezője történik, hogy nem is fontos ez, akkor szintén hamis kijelentéssel van dolgunk. Nemcsak az Isten keresését, hanem az Isten megismerésére való bátorítást is tartalmazhatja a prófétai szó. A hamis próféták Istentől és a vele való közösségtől akarják távol tartani az embert. Mindent előrébb helyeznek, és mindent fontosabbnak tartanak, mint ezt a legfontosabb dolgot.  Legyen az pénz, testiség, egoizmus... stb.

 

2, Bűnhöz való viszonyulás

      Határozottan fellép ellene vagy elbagatellizálja, és nem tulajdonít neki nagy jelentőséget? Rámutat-e a bűnre és annak következményeire? Vagy hamis tanítóként arról beszél, hogy vétkezzünk többet, mert így a kegyelem még gazdagabban árad ki ránk.(Róma 6,1) A bűnből való megtérésre hívás egyike a legjellegzetesebb prófétai kijelentéseknek. Isten szemében a bűn utálatos ezért a prófétáknak ezt az utálatot hordozniuk kell, amikor a bűnnel szembeni fellépésre van szükség. Fontos, hogy szeretettel történjen meg, de határozottan és kompromisszumok nélkül!

      A hamis próféták ellenben a lelkiismeretet megnyugtatják, s nem bátorítanak a szent és Istenfélő életmódra. Mivel ők maguk is bűnben élnek, ezért lelkiismeretükben meg vannak bélyegezve. Kedvenc igehelyeik azok, amelyek az áldásról, sikerről, győzelemről szólnak. Viszont annak biblikus feltételeiről, pl. az óemberi természet megöldökléséről, az önmegtartóztatásról, hűségről... stb., nemigen szólnak. Keveset beszélnek arról, hogy mi is a bűn következménye, ellenben a kegyelem igazságai, egészségtelen módon túl vannak értékelve. Ez az alapja többek között a hyper-kegyelem mozgalom népszerűségének!

 

3, Isten tiszteletére és imádatra való hívás

 

      A prófétai szó arra bátorítja az embereket, hogy Isten legyen az első helyen az életükben és egyedül Őt imádják. Az imádatra és magasztalásra szóló buzdításra nagyon nagy szükség van. Az emberek a mindennapi harcokban, próbákban hamar le tudják venni a tekintetüket az égről. Ilyenkor szükség van arra, hogy valaki bátorítólag ráirányítsa a figyelmet Istenre és az Ő imádatára!

      A hamis próféták azonban mindig más istenek és bálványok tiszteletére szólítanak fel, ill. csábítják el az embereket. Így válik bálvánnyá a hívők számára a mammon, a munka, a karrier, az önmegvalósítás... stb. Észrevétlenül kevésbé lesz fontos a reggeli csendesség, az Istennel töltött idő, a szolgálat, az imádkozás... stb. Valahogy mindig lesznek fontosabb dolgok. Mindezt kánaáni nyelvezettel, manipulatív módon tanítják és terjesztik „sláger” könyveikben valamint személyre szóló „próféciáikban”.

 

4, Hiteles jellem

      A próféta jelleme nélkülözhetetlen a hitelesség és megbízhatóság tekintetében. Ebben Krisztusra kell, hogy hasonlítson többek között azért, mert a Krisztus bizonysága hordozza a prófétaság lelkét. (Jel 19,10) Az isteni szeretetet nélkülöző szolgálat értéktelen, ahogy ezt a szeretet himnuszban is olvashatjuk. A hamis prófétákat Jézus báránybőrbe bújt farkasoknak nevezi. Tehát gyapjú van rajtuk, még a szaguk is stimmel, de a jellemük nem! Ez az, ami elárulhatja még őket a beszédükön kívül. A hasonlat világos a jó fa jó gyümölcsöt hoz a rossz rosszat. 

 

- Alázat

 

     Isten prófétáit az alázat jellemzi. A hamis próféta alázata, pusztán képmutatás. Mindenáron ő szeretne a középpontban lenni és előre kerülni. Elismerésekre és címekre vágyik. Nem tud várni és türelemmel lenni. Mivel az alázatosság Isten előtt sem megy neki, ezért az emberek előtt sem fog. Így Isten ellenállása is helyt kap az életében.(1Pét 5,5) Az alázatoskodással kapcsolatban Pál apostol komoly figyelmeztetést ír:

 

Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. Kol 2,18

     Az alázatoskodás olyan megtévesztő jellemvonás, amely képes a hívőket eltéríteni a keskeny útról és megfosztani a győzelmes élettől. Ezért bátorítja szintén az apostol, pl. a római keresztényeket is arra, hogy az alázatos emberekhez szabják magukat. (Róma 12,16)

 

- Prófétai engedelmesség

 

      Amikor valaki prófétai kijelentést tesz, akkor egyúttal alá is kell rendelnie magát a többi jelen lévő prófétának. Ez a beszéd hosszában is megnyilvánul, mivel a hamis próféták szeretnek hosszasan beszélni és így nehezebb megvizsgálni az információ sokasága miatt. Az engedelmesség oka egyszerűen a megvizsgálhatóság. (1Kor 14,29-32) Ez az egyik legfontosabb kritérium, ugyanis sok hamis próféta, ezen a ponton lepleződik le. Képtelen arra, hogy elfogadjon építő kritikát, bírálatot vagy egyszerűen elutasítást az üzenetével kapcsolatban. Sértődés, dac, düh jellemzi ilyen esetben. Az engedetlenség megnyilvánulása árulkodó jel.

     Fontos, hogy amikor egy gyülekezet megengedi, a prófétai ajándékot akkor legyen kontroll, amely meg tudja ítélni azt! Nem egy gyülekezet szakadt ketté már, mert az „Úr ezt mondta” kijelentésű próféciákkal megosztották a gyülekezetet. Hangsúlyozottan igaz ez, amikor vendégszolgáló érkezik és nem sok ismeret van róla! Elsősorban a prófétai (v. kijelentés) ajándékkal rendelkezők azok, akik ezt végzik, de a vezetők és az igében járatos testvérek is képesek egy pontig ellenőrizni az elhangzottakat.

 

- Isteni szeretet

 

      Utaltam már arra, hogy a próféták, ha nem szeretetben szolgálnak, akkor a szolgálatuk értéktelen lesz. Az embereknek érezniük kell, hogy amit hallanak, a mögött az Isten szeretete húzódik. Még ha kemény dolgot is kell hallani vagy engedelmeskedni Isten felszólításának, akkor is a szeretettel átadott üzenetnek másabb értéke van. A prófétálás nem arra való, hogy az embereket kioktassák, vagy jól fejbe verjék őket.   

     A hamis próféták sok esetben hamis bűntudatot, félelmet keltenek. Az emberek szívét negatív dolgokkal töltik meg.Így akarják őket leuralni. Nem egy szerető Atya képét mutatják be, akinél az elrontott dolgokat rendezni lehet, hanem egy mindenért lesújtani kész Istent.

 

 -  Szent Lélek vezetése

    Isten prófétái a Szent Lélek uralma és vezetése alatt kell, hogy legyenek. Ez a garancia és a kulcs arra, hogy Isten használni tudja őket. A hamis próféták ellenben démonikus erőket vesznek igénybe szolgálatuk során. A két legismertebb erősségük a leuralás és a varázslás. Olyan pusztító erősségek, amely démonikus erőket mozgósítanak meg céljai eléréséhez. Amikor egy próféta manipulál és igyekszik az embereket befolyásolni akkor az ellen a leghatározottabban kell fellépni. Gyakori ilyenkor az ítélkezés és a személyválogatás. Ha valaki a prófétával tart az az „Urat” követi, aki nem, az a sátánt választotta! Magukhoz láncolnak embereket és egy függőségi viszonyt hoznak létre velük.

 

 (Folyt. köv ….)