Hamis próféták IV.

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 1Ján 4,1

 

Fontos, hogyha egy prófétai szó, már konkrétumokat is tartalmaz, akkor azt, az ige mérlegére kell tenni. Nem szabad, hogy a prófétáló személy ismertsége, hírneve, tekintélye háttérbe szorítsa a józan ítélőképességünket. János apostol is ezt javasolja levelében. A megpróbálás kifejezés eredetileg kohászati szakkifejezést is jelentett; tűz általi tesztelést, tisztítást. Ki kellett égetni az értéktelen dolgokat, hogy az értékes elemek megtisztulva kerüljenek ki. Isten igéje az, ami segít abban, hogy az Istentől jövő dolgok megmaradjanak és a többi széna, szalma pozdorja módjára elégjen.

 

2,Biblikusság

 

      Az Istentől jövő próféciák semmilyen módon nem állhatnak ellentmondásban a Bibliával. Istennek a kijelentései minden esetben, összhangban vannak egymással. A hamis próféták „sikerességét” sajnos az teszi lehetővé, hogy akiket meg akarnak téveszteni, azok nem kellő igeismerettel rendelkeznek. 

      A prófétai üzenetvételnek számtalan módjáról olvashatunk az igében. Pl. látomások, révület, audíció, álom, belső hang, igei szó, angyalok által hozott üzenet… stb. Ez függ a próféta szolgálati elhívásától, személyiségétől, a prófétai ajándék kapott mértékétől, a hitben és kegyelemben való növekedéstől, s az engedelmességtől. A kijelentés módjai közül a hamis próféták elsősorban a „látványosabbnak” értékelt területet szeretik előtérbe helyezni. Ezért a leggyakoribbak utalásaikban a látomások az angyalok vagy Jézus Krisztus által hozott üzenetek, a révületben történő prófétálás és utazás a harmadik égig vagy a pokolig. Ezzel egyfajta, titokzatos, misztikus légkört hoznak létre, amelyek nagyon vonzóak első hallásra. Sajnos többen, már ezek hallatára készpénznek vesznek mindent, mert azt hiszik, hogyha valaki a mennyben járt vagy egy angyal hozott üzenetet, akkor az biztos, hogy Istentől van és tévedés kizárva.

       Minden esetben fokozattan kell odafigyelni, amikor a prófétai szó nem az igéből indul ki vagy az igéhez kapcsolódik, hanem ilyen természetfölötti beszédre hivatkozik. Nem jelenti azt, hogy minden ilyen dolog a gonosztól van, de a biblia példák azt mutatják, hogy a Szentírással kell összevetni a hitelességét. Korunkban a mennyben jártam és, angyalokkal, Jézussal, Pállal, Dáviddal…stb.,  vagy valamilyen elhunytammal találkoztam és ők ezt és ezt üzenik a legnépszerűbbek és teltházas konferenciákat biztosítanak.  

       A helyzet általában leegyszerűsíthető, hiszen a Biblia lezárt könyv az írott kinyilatkoztatás szempontjából. Ha valamit ehhez hozzátesznek, akkor nem Istentől való. Ha valamit nem úgy tanítanak és elvesznek belőle akkor szintén hamis prófétai kijelentéssel állunk szemben.

       A Bibliában bár sok szó esik az eljövendő örökkévalóságról. Isten sok dolgot nem jelentett ki. Mégis emeletes házakról, kilométeres liftekről, folyóban való fürdésről, angyalokkal való beszélgetésről… stb. érkeznek szinte napi rendszerességgel beszámolók. Vannak olyanok, akik sűrűbben járnak a mennybe, mint egy „átlagos keresztény” a helyi kisboltba. Pedig emlékezni kellene az igéből Pál apostol két fontos gondolatára:

 

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. Gal 1,8

A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. 2Kor 12,1-2

 

Ami ebből, most fontos tanulság:

 

 - Nem minden természetfeletti üzenet Istentől való. Mégha angyalok is adnak át valamit, akkor is vizsgálni kell, hogy nem-e a világosság angyala manipulálta azt. Egyébként az angyalok általi üzenetátadások az igében szinte minden esetben apokaliptikus kinyilatkoztatásokkal vannak összefüggésben. A legtöbb ilyen típusú kijelentést, ezért találjuk meg Dániel és János Jelenéseiben. A hamis próféták esetében, nem véletlenül vannak beteljesedetlen kijelentések.

 

- Pál apostol, aki legtöbb kijelentést kapta az újszövetség írói közül, neki sem volt mindennapos dolog a harmadik égig történő elragadtatás. Nem is egyes szám egyes személyben ír magáról ezzel kapcsolatban. S amire utal az is tizennégy évvel korábban történt.

 

- Az ilyen típusú Isteni sugallmazásnak, Pál életében egy tövis lett a következménye, ami alázatban tartotta őt. Ezt a fontos lelki tényezőt, az alázatot, nem minden esetben lehet megtalálni a hamis prófétákban. A dicsekedést és a felfuvalkodást azonban annál inkább! A tövisről nem is beszélve, nekik ilyen általában nincs. Istennek, nem egy odaszánt életű szolgája, komoly betegséggel, szenvedésekkel, üldöztetésekkel élte le életét, de megmaradt az alázatban és szentségben. Érdemes itt idézném még Gloria Copeland, Kenneth Copeland feleségének, Pál apostollal kapcsolatos véleményét – Az Isten akarata a gyógyulás című könyvéből -: „Pál azért nem kapta meg a gyógyulást, mert Istentől kérte, ahelyett hogy saját maga tette volna meg”! Vagyis Pál volt a hibás, mivel nem kihirdette a gyógyulását, hanem imádkozni mert Istenhez!  (Erről a házaspárról és az Istent „kényszerítő” eltorzult megvallás-teológiáról a későbbiekben még lesz szó!)

 

- S azt is látni kell, hogy sokan ilyen hamis próféták által hirdetett látomásokra építik a hívő életüket és nem az igére. Pedig az Írás alaptanítása, hogy az igehirdetés bolondság által tartatunk meg. (1Kor 1,21) A hit, hallás útján realizálódik, aminek alapja Isten beszéde.(Róma 10,17) Pál a megfeszített Krisztust hirdette, hogy az emberek hite ne emberi bölcsességen, hanem Isten hatalmán és erején, az evangéliumon nyugodjék. (1Kor 2,1-5 és Róma 1,16) Amikor Isten beszéde a középpontból a perifériára kerül, intő jel kell, hogy legyen. Ezt abban is tetten lehet érni, amikor az istentiszteleti prédikációkban, a show elemek gyakoribbak, mint az igeversek.

      Nem szabad tehát elfogadni az olyan kijelentéseket, valamint ezekre épülő tanításokat és üzeneteket, amelyeket igével nem lehet alátámasztani vagy ellenőrizni! Ez ellentmondana Isten szavának, amely a megvizsgálásra szólít fel bennünket. A hamis próféták sok esetben ezeket a transzcendens élményeiket a bibliai kijelentés szintjére, vagy afölé emelik, és ezt teszik a prófétálásuk vagy tanításuk alapjává. Aki ezt nem fogadja el, vagy kritizálni meri, annak szembesülnie kell minden kárhozatos dologgal, amellyel a lelkiismeretét akarják megtörni. Itt a vádlástól a varázslásig, az átoktól a megbélyegzésig elég széles spektrumú, dolgokkal lehet találkozni.

 

3, Prófétai keretek betartása

 

      Korábban volt már szó az alapozó és az építkező típusú prófétákról. Számunkra az utolsó alapozó próféta személyesen az Úr Jézus Krisztus volt. Amit Ő kijelentett, és amihez az elhívott, választott apostolai is építkeztek, szilárd alapot kell, hogy biztosítsanak számunkra. A hamis próféták leleplezése sok esetben, pont a keretek túllépése miatt történhet meg. Ennek oka egyszerű; mindig többet akarnak nyújtani és mondani, mint amit Isten valójában kijelentett. Ahhoz, hogy népszerűek legyenek és különleges kijelentések birtokosainak vallják magukat, nem tudják magukat visszafogni, hogy legalább a látszatát fenntartsák prófétainak nevezett szolgálatukhoz.

Két igei példát szeretnék hozni, az ilyen típusú prófétai keret túllépéséhez.

 

A,  Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő. Máté 25,13

 

Jézus Krisztus világosan kijelentette, hogy eljövetelével kapcsolatban, fix időpontot nem lehet megprófétálni. Aki bármilyen, konkrét időpontot meghatároz, hogy ekkor és ekkor tér vissza az Úr az hamis próféta! Nem egy személy vagy közösség jelentette már ki, hogy mikorra várható az elragadtatás, vagy világvége, de mind hamisnak bizonyult. Ennek ellenére a megtévesztés és a manipuláció minden formája jelen van ezeken a helyeken, mert még mindig hisznek a sok-sok hazugság ellenére is!

 

 B,  És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Máté 24,30

 

A második kijelentés arra vonatkozik, hogy amikor Krisztus visszatér, hogy megalapítsa az ezer éves messiási királyságot annak globális jelei és szemmel látható eseményei lesznek. Krisztus személyesen tér vissza a maga dicsőségében. Ennek ellenére a hamis tanítások és próféciák arról beszélnek, hogy Krisztusnak ez az ezeréves uralkodása már megkezdődött csak mi nem látjuk. Erre hivatkozva hozták létre pl. azt a teológiai látást, hogy Krisztus az egyházban uralkodik a földön, s hogy ez látható legyen, kell egy képviselője, akit pápának neveztek el. S legsúlyosabb következménye az lett, hogy felbukkantak újabb és újabb világvége időpontok, mivel tudták, hogy ennek ezer évig kellene tartani.

      A hamis próféták is hivatkoznak arra, hogy hogyan és milyen módon találkoztak a megdicsőült Krisztussal olyan dolgokat is neki tulajdonítva, amelyek csak az ezeréves királyságra lesznek jellemzőek. Sőt az ilyen Jézus látomásra hivatkozva kezdik el karrierjüket felépíteni.

 

      A hamis prófétáknak száma növekedni fog ez világos kijelentése Urunknak. Vigyázzunk, hogy ne essünk áldozatul nekik. Legyünk nyitottak Isten szavára, amelyeket emberek által üzen, de egészséges kritikai lelkülettel, megvizsgálva azt, hogy valóban megegyezik-e azzal, ami meg lett írva.