Pünkösd üzenete

holy spirit fire

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel 2, 1-4)


Pünkösd napján a kereszténység a Szent Szellem kitöltetését, megérkezését ünnepli. Ezzel együtt az Egyház születését is. Maga a pünkösd szó, az ógörög
pentékoszté (ötvenedik) kifejezésből származik, mivel ez az ünnep a peszachtól (húsvét) számított hetedik hét végére, azaz az ötvenedik napra esik. A zsidó nép ezt savuotnak (hetek) ünnepének hívta. Ez az esemény egyike volt az Ószövetségi zarándokünnepnek.(2Móz 23,17) De ezen a napon ünnepelték a hagyomány szerint a Tóra átvételét is. A legfontosabb azonban mégis az volt, hogy ilyenkor mutatták be az aratásvégi hálaáldozatot is. (3Móz 23,15-23) Jól látható, hogy Jézus Krisztus földi életének legfontosabb eseményei is az ószövetségi zarándokünnepekhez kapcsolódnak. Születése a sátrak ünnepére tehető, a kereszthalála a páskaünnep idején történt, míg a hetek ünnepén beköszöntött a Szellem dicsőséges korszaka.

 

Jézus Krisztus feltámadása utáni ötvenedik napon is hatalmas tömeg volt Jeruzsálemben, Kr. u. 30-ban. A diaszpórából százezrek érkeztek a hetek ünnepére. A tanítványok egy felházban várták az ígéret beteljesedését, amely erővel ruházza fel őket az eljövendő szolgálatra. Jézus Krisztus ugyanis korábban kijelentette, hogy miután visszatér, a mennybe, ki fogja tölteni az Atya ígéretét a Szent Szellemet.(Luk 24,49) Az ünneplő tömegnek így olyan élményben volt része, amely kitörölhetetlenül részévé vált az emberiség történelmének.

A tanítványok miközben imádkoztak, Isten Szelleme, mint egy zúgó szél kitöltetett rájuk és kettős tüzes nyelvek formájában jelent meg rajtuk. Mind a szél, mind a tűz ismert bibliai szimbólumok Isten Szellemével kapcsolatban. Az apostolok és a tanítványok azonnal elkezdtek nyelveken szólni és betöltekeztek Isten Szellemével. A hallgatóság egy része arra gyanakodott, hogy ittas állapotban vannak, míg mások döbbenten hallgatták a saját nyelvükön elhangzó Isteni üzenetet. Péter apostol világosan kifejtette, hogy amiket látnak és hallanak az nem más, mint egy sor ószövetségi prófécia beteljesedése. Külön hangsúllyal utalt, a Joel próféta által is megjövendölt Szent Szellem kiáradásra: "És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak." (Apcsel 2,17)


Joel nemcsak arról beszélt, hogy Isten majd kitölti a Szellemét, hanem arról is, hogy ezzel az eseménnyel az utolsó idők korszaka is elkezdődik. Ezért hívja az újszövetség ezt az időszakot a Szellem szolgálatának.(2Kor 3,6) A Szent Szellem célja és legfontosabb szolgálata Jézus Krisztus megdicsőítése. Segítségével jut el az ember bűnbánatra és megtérése által Isten Szelleme lakozást is vesz benne. Ez pünkösd csodája; hogy a bűnös, halandó emberben Isten személyesen megtapasztalható válik.

 

Ezt nevezi a biblia újjászületésnek. Ő békességet ad, vigasztal, megajándékoz, elpecsétel az örök életre, Isten terve az, hogy ez az áldás minden ember számára elérhető és megragadható legyen. Minden testre, ahogyan a próféta mondta. S ha ez megtörténik, akkor a Szellem által képessé válik az ember olyan természetfölötti dolgokra is, mint pl. a prófétálás. De hogyan is lehet a Szent Szellemmel kapcsolatba kerülni? Péter apostol így fejezte be prédikációját: "Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." (Apcsel 2,38)

Első lépés a megtérés, vagyis annak felismerése, hogy eddig rossz úton jártam. Bűnösen, bűnben élve, Istentől elszakadva éltem eddigi életem. A megtérés Istenhez fordulást a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Megvallom bűneimet és kérem Isten bűnbocsánatát, amelyet Krisztus szerzett meg nekem. Ha ez megtörténik, akkor Isten Szelleme elvégzi az újjászületés csodáját az ember szellemében, vagyis lényének legmélyebb részében. Innentől kezdve az ige szerint az ember új teremtés, a régi elmúlt és minden újjá lett. Ezt követi a második lépés a bemerítkezés. A bemerítkezés nem más, mint ennek a belső átváltozásnak a nyilvános megvallása. Meghaltam a régi életemnek és egy új életet élek mostmár Isten dicsőségére. A bemerítkezés Jézus Krisztus tanítása és az ősegyház gyakorlata szerint teljes alámerítést jelent és csak a személyes hit megvallása után történhet meg. Ezután pedig ahogy Péter apostol is kijelentette, a Szent Szellem ajándékozóvá lép elő és meggazdagítja a hívő ember életét, elsősorban magával – az eredeti szöveg úgy is fordítható, maga a Szent Szellem az ajándék – másodsorban pedig lelki ajándékokkal amelyek már a tanítványságra és szolgálatra készítik fel Isten gyermekét.

A kérdés az, hogy szeretnéd-e, hogy egy ilyen pünkösdi élményben legyen részed? Ha igen akkor ne habozz. Isten igéje ezt mondja: "Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja." (2Kor 6,2)


Az üdvösség napja mindig a mai nap. A holnapi napra nincs garancia. Ragadd meg Isten kegyelmét még a mai napon és tapasztald meg Isten Szellemének minden értelmet és képzeletet felülmúló munkáját az életedben.