Email Print

Miért kell gyülekezetbe járni?

Author:
János
Hits:
2964

Answer

Egy hívő embernek miért kell gyülekezetbe járnia? Miért nem tudom egyedül szent módon megélni a hívő életemet?  :?  Köszönöm a választ!

stue



Kedves stue

A kérdésed nem meglepő. Sajnos sok olyan negatív tapasztalat származott már az egyházakkal kapcsolatban az elmúlt évszázadokban amelyek oda vezettek, hogy Jézus Krisztusra még talán szüksége is van az embernek de gyülekezetre már nem! Ez az ún. Robinson kereszténység. Ma már olyan változatai is vannak mely szerint meghallgatnak különböző gyülekezetek rádiós vagy televíziós esetleg internetes igehirdetéseit és tanításait és ebből áll a keresztény életvitelük mert gyülekezetbe már nem nem járnak el!

A Biblia viszont arról beszél, hogy igenis szükség van a gyülekezetre a Krisztusba hívők közösségére. Nézzünk meg néhány olyan dolgot amely igazolja ezt az állítást és a gyülekezet szükségességét egy hívő ember életében!

 1. Jézus Krisztus maga mondja, hogy jelenlétének egyik alapja - természetesen a személyességen túl - a közösség:
  Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté ev.  18:20 - Nem egyedül legalább ketten vagy hárman!
 2. A testvéri közösségen Isten különleges áldása van  133. zsoltár
 3. A megtért embernek szüksége van vezetőkre szellemi tekintélyekre akik segítik őt a hívő életében:
  Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.
  Zsidókhoz írt levél 13:17 - Ezt otthon nem lehet megvalósítani
 4. A hívő életben is vannak botlások elesések. Ehhez testvéri intésre és fegyelmezésre van szükség:
  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Galata levél 6:1
 5. Minden megtért újjászületett ember kapott kegyelmi ajándékokat karizmákat. Ezekkel szolgálni kell más hívők felé mégpedig elsősorban közösségileg:
  Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, [úgy] sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; 1 Péter 4:10
 6. Az adakozás mint szellemi áldozat szintén közösségileg kerül megvalósulásra:
  A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Zsidókhoz írt levél 13:16
  Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Róm 15:26  
 7. A Biblia határozottan felszólít, hogy az összegyülekezést nem szabad elhanyagolni!:
  El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Zsidókhoz írt levél 10:25
 8. A Krisztus által meghagyott két szentséget az úrvacsorát és bemerítést sem lehet egyedül megvalósítani:
  Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Márk 16:16 valamint 1 Korinthusi levél 11.23-34
 9. Érett keresztény hitre a Krisztusban lévő nagykorúságra kell eljutni mindenkinek aki meg van váltva, ez pedig a szolgálati ajándékok nélkül nem valósulhat meg!:
  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére Efézusi levél 4:11-13
 10. Betegség  esetén a gyülekezet véneinek felhatalmazásuk van a gyógyításra a gyülekezet tagjai felé. Ez is csak közösségileg valósítható meg:
  Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. Jak 5:14  

A sort lehetne még folytatni de csak néhány fontosabb dolgot akartam megjegyezni. Ezekből is jól látszik, hogy a gyülekezetre és a közösségre szükség van, hogy a hívő ember tekintély alatt legyen, szolgáljon mások felé és fogadja el a szolgálatokat a maga irányában.

A rossz tapasztalatok és vélemények ne tántorítsanak el attól, hogy imádkozó szívvel egy olyan közösséget keress ahol mindazokat a Bibliai alapelveket megélhesd amelyek meg vannak írva ezzel kapcsolatban. Sok ismérve van egy Krisztusi gyülekezetnek amelyek alapján felismerheted, hogy hol is van igazán a helyed. Szükséges ahhoz, hogy elhívásodat betöltsed és, hogy Isten akarata megvalósulhasson az életedben!

Áldás!

Tags for this item