Email Print

Miért nincs leírás a honlapon Máriáról vagy a Szentekről?

Author:
János
Hits:
2178

Answer

Néztem a honlapot, de sehol sem találtam Máriáról leírást vagy a Szentekről, vagy a Szentek életéről. Miért nem? Az én védőszentem Szent Ágota és sokat segít nekem, ha bajban vagyok. Miért fosztjátok meg az embereket a segítségtől? Miért nem keresztelitek meg a kisbabákat?  Hiszen akkor válnának Isten gyermekévé, így viszont kárhozatra ítélitek őket. Csak az jut a mennybe, aki felnőttként "bemerítkezik" ? Mi lesz a gyerekekkel?

KatóKedves Kató

Örülök, hogy gyülekezetünk honlapját olvasod és annak is, hogy ennek kapcsán a téged érdeklő kérdések is felmerülnek benned. A következőket tudom neked röviden válaszolni.

Máriáról vagy a szentekről illetve azok életéről a honlapunkon valóban nem találsz információt. Gyülekezetünk protestáns, evangéliumi közösség, amely teológiájában és egyházszervezeti felépítésben jelentősen eltér a római egyházétól. Ezért van az, hogy Máriának megadunk minden olyan tiszteletet és megbecsülést, amelyet a Bibliában megtalálunk de annál többet nem! Mivel ő is teremtmény nem léphetjük át azt a biblikus határt, ami Isten és teremtményei között van. Szintén hasonló a helyzet a szentekkel. A Biblia nem ismer kiváltságos szenteket akikhez imádkoznunk kellene. A Biblia szerint egyetlen közbenjáró van Isten és az ember között ez pedig Jézus Krisztus.
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” 1Timótheus levél  2:5  

Tehát sem Máriát sem a szenteket nem tehetjük Jézus Krisztus mellé vagy helyébe! Bármennyire is istenfélő életet éltek itt a földön! A halott szentekhez való imádkozás pedig a Biblia alapján végképp nem igazolható. Nincs rá példa a Szentírásban, hogy valaki ilyet tett és Isten haragját ne vonta volna magára! Már az Ószövetség is megtiltja, hogy a halottakhoz forduljunk:
„Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? Ésaiás próféta 8:13”

Ezért nem a segítségtől fosztjuk meg az embereket hanem Jézus Krisztusban a Segítőt mutatjuk be!

Hisszük, hogy Jézus Krisztus a hívő ember számára mindenre elégséges. Nincs szükség másra és különböző mediátorokra, hogy az Istennel való kapcsolatunk áldott és gyümölcsöző legyen. Ha nyitott szívvel olvasd a Bibliát akkor megláthatod, hogy azok a lelki gyakorlatok és tiszteletek amelyeket végzel nem találhatóak benne! Különösen a Jelenések könyvét ajánlom figyelmedbe ahol a mennyei szellemvilág elég részletes leírását találod, de a szentekre kikhez imádkozni kellene vagy lehetne nincs semmilyen utalás! Ráadásul a szentekhez való imádkozás nem más mint démonokkal történő kapcsolatfelvétel aminek súlyos következményei is lehetnek az életedben.

A gyermekkeresztség kérdésében is a Biblia tanításait követjük. Az eredeti szövegben a keresztség szó helyén a bemerítés, alámerítés szó áll. Az ősegyházban, az apostoli korban ezt teljes alámerítéssel hajtották végre. Kizárólag felnőtt hitüket megvalló embereket merítettek be. Csak ez szerepel a Bibliában. Erre utalnak a bemerítés feltételeiről szóló igék is. Nézzük sorba:

  1. Első lépés  a megtérés. Péter apostol a pünkösdi prédikációjában ezt mondja:
    Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát”. Apostolok  Cselekedetei. 2:38 - Látható, hogy a bemerítést a megtérés előzi meg!
  2. Második lépés  a hit ill. a hitvallás. A Márk ev. 16. rész 16. verse így szól:
    A ki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik”.

A megtérésben is szerepe van a hitnek de a bemerítéshez is nélkülözhetetlen! Ezért a felnőtt keresztség helyett biblikusabb kifejezés a hitvalló bemerítés szóhasználat! A Római levél is hasonlóan fogalmaz erről amikor Pál arról ír, hogy „Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Római levél 10:10

A megtérés pedig szimbolikusan azt fejezi ki, hogy meghaltam a régi életemnek és feltámadtam egy új életre amelyet Krisztussal élek!

Mind a megtérés és az ehhez kapcsolódó hit nem található meg a csecsemők életében ezért sem meríthetők be ill. keresztelhetőek meg! Ugyanakkor fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a bemerítés nem üdvösség hanem engedelmesség kérdése!  Az üdvösség egyetlen útja a Jézus Krisztusban való hit!  A gyermekek a Biblia szerint Isten különleges védelme alatt állnak és a hívő szülők gyermekeit szentnek tekinti mindenféle egyházi beavatkozás nélkül;(1 Korinthusi levél 7:14). A hívő szülők a garancia arra, hogy a gyermeket a kegyelem légkörében nevelik fel és minden segítséget, támogatást megadnak számára, hogy megtérhessen Jézus Krisztushoz. Természetesen a gyermek dönthet úgyis elutasítja a kegyelmet de akkor is emiatt kárhozik el nem pedig a keresztelés hiánya miatt!  Isten gyermekévé ezért nem akkor válik az ember amikor megkeresztelik hanem akkor amikor befogadja Jézus Krisztus a szívébe és megváltást nyer! Olvasd el kérlek az erről szóló igéket; János evang. 1:12, Efézusi levél 5:1, Római levél 8:15-17.

Kívánom azt a te életedre nézve, hogy fogadd be Jézus Krisztust a szívedbe és éld át azt a csodát, amit újjászületésnek nevezünk az ige alapján. Ekkor Isten Szent Lelke lakozást vesz a szívedben és elvezet minden igazságra ami a Szentírásban található.

Áldás!

Tags for this item