Email Print

Ti a pápát sem tisztelitek?

Author:
Szarkáné Farkas Anikó
Hits:
2048

Answer

Kérdés

Akkor ti a pápát sem tisztelitek?

Válasz

A pápát hasonlóan a többi emberhez nem tiszteljük meg azon túl ami Isten teremtményeként megilleti őt. Ha jól megnézed a Bibliában sok olyan dolgot találsz meg leírva ami ellentétben áll a pápa személyének tulajdonított dolgokkal. Ezek azok amelyek alapját képzik és a pápa tiszteletének kialakulásához vezetett az egyháztörténelemben. Csak néhány érdekesség és elsősorban Péter apostolt az állítólagos első pápát idézném és ajánlanám figyelmedbe. Kérlek olvasd el őket és ezek alapján tekintsd eldöntendőnek, hogy Isten igéje alapján lehet-e a pápát tisztelni azon felül mint ami emberként kijár neki és megilleti!
1,
Péter apostol nem fogadta el Kornéliusz tiszteletét-imádatát amikor elment hozzá:
„Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: "Állj fel, én is ember vagyok!" Apostolok Cselekedetei 10:25-26
Péter visszautasított mindenfajta tiszteletet ami Istent illeti és nem őt! Egyszerűen embernek tartotta magát a római századossal együtt! Csak érdekességként jegyezném meg, hogy az imádat ógörög szava a „proszküneó” - amit Isten imádatára használ az Újszövetség - , alapszava a csókolás. Péter ezt utasította vissza!
2,
Péter apostol maga jelenti ki, hogy ki is a Főpásztor:
„És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját”! 1 Péter 5:4
Péter Jézus Krisztussal köti össze ezt a címet és nem magával. Hasonlóképpen nyilatkozik Pál apostol is a ki Jézus Krisztust a juhok Nagy Pásztorának nevezi;(Zsidókhoz írt levél 13:20
Tehát nem a mindenkori pápa a főpásztor hanem a Megváltó Jézus Krisztus aki hervadhatatlan koszorúval jutalmazza meg azokat akik hűségesen végezték a gyülekezetben a pásztori szolgálatot!
3,
Péter nem volt feddhetetlen és csalhatatlan mint a mai „utódai”
„Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: "Ha te zsidó létedre pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?" Galata levél 2:11-14
Pál apostol mindenki előtt nyilvánosan intette meg Pétert képmutató viselkedéséért mert nem az evangélium igazsága szerint élt és a bűnbe másokat is belevitt. Pál szeretettel de határozottan a vétek súlyához mérten utasította Pétert a helyes életvitelre.
4,
Az első apostoli zsinaton Jeruzsálemben nem Péter hanem Jakab volt a vezető aki a végső szót mondja ki!
Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: "Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan meg van írva: Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghezviszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől Apost. Csel 15:13-20
Nem Péternek volt „ex katedra” kijelentése hanem Jakabnak!

5,
Péter apostol nem pápa hanem presbiter volt. Önmaga így ír erről levelében
„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese”: 1 Péter 5:1
Péter tehát presbitertársi és nem pápai címmel rendelkezett a helyi gyülekezetben!
6,
Ha a pápa Péter folytonos jogutóda akkor miért nem a zsidóság szolgálója és szellemi vezetője ugyanis Péterről ezt olvassuk:
„Ellenkezőleg: elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott énáltalam is a pogányok között” Galata levél 2.7-8
Péter szolgálata a zsidóság felé történt hiszen a pogányok apostola Pál volt! A mai pápák pedig elsősorban a pogányságból megtérték vezetője!
7,
A Biblia szerint nemcsak Péter hanem Jakab és János is az egyház oszlopainak számítottak.
„ És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez” Galata 2:9
A primátus az első században még nem létezett. Az apostolok közül legalább három is a vezetők közé tartozott!
8,
A Biblia visszautasítja, hogy a gyülekezet emberek miatt szakadjon és megosztás támadjon az ekklézsiában:
„Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: "Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé."Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? „ 1 Korinthus 1:12-13
9,
Az egyház feje nem ember hanem Jézus Krisztus:
„Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan megtartója a
testnek.” (Efézusi levél 5:23)
10,
Az apostolok nem az elsők hanem az utolsók az Isten rangsorában:
„Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra
szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek.” 1 Korinthusi levél 4:9

A sort folytathatnám de csak néhány fontosabb Bibliai igét szerettem volna idézni.
Végül az egyik egyházatyát szeretném idézi, Origenészt aki ezt mondta
„Mindnyájan Péterek vagyunk. Kőszikla ugyanis mindenki aki Krisztus követi!”

Tags for this item