Email Print

Mi az élet értelme, mi a boldogság?

Author:
János
Hits:
3764

Answer

Kérdés

Nekem két kérdésem lenne.
Az egyik az elég nagy volumenű, a filozófiában is többször körüljárt kérdés: MI AZ ÉLET ÉRTELME?
A másik: MI A BOLDOGSÁG?

Válasz

A filozófiai megközelítés azért rossz az élettel kapcsolatban mert sok esetben elvont valóságként kezeli. Abból is látszik a feszültség az emberi filozófia és a Biblia kijelentései között, hogy a világi bölcsesség Isten szemében bolondság;(1 Korinthus 1:20). Nem véletlen, hogy Pál nem a bölcsességre hanem Isten erejére helyezi a hangsúlyt amikor prédikálja a megfeszített Krisztust.
A Biblia szerint az élet egy Személy Jézus Krisztus. Nem eszme vagy idea egy réveteg gondolat hanem maga Isten Fia:
Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam”. János ev. 14:6
Jézus Krisztus kizárólagossá teszi a Mennyei Atyához való menetelt. A biblia élesen megkülönbözteti a földi és a természetfölötti életet. Az előbbire a „biosz” kifejezést használja amiiből a biológia szavunk is származik. A másik a „dzóé” ami elmúlhatatlan, örökkévaló életet jelent. Jézus Krisztus is ezt használja magával kapcsolatban a fent említett igében! Az Isteni élet végtelen, örökkévaló. A földi élet véges és múlandó.
Az élet értelme nem lehet más ezért, mint Krisztus. Benne megtalálható minden ami az ember életét ÉLETté teszi!
Csak néhány ige ezzel kapcsolatban
1, Pál vallomásai:
„Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség”. Filippi 1:21
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem”. Galata 2:20
2, Péter véleménye élete vége felé:
„Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott” ; 2Pét 1:3
3, János apostol bizonysága:
„És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban”.
1János levél 5:11-12
Vagyis a Biblia az élet értelmét Krisztusban központosítja. Az Ő személye a vele való járás a mindennapokban betölti az ember életét. Tervek és célok mind általa nyernek értelmet. A hívő ember életcélja és perspektívája a menny, mert az odafelvalókkal törődik. Nem szabad a földi biológiai szintű életnél leragadni mert akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk;1 Korinthus 15:19.
Ezért a hívő ember az élet illatát árasztja szét maga körül és nem a halálét. Mint amikor a Jeruzsálemi templomban a na ünnepek voltak olyan füstölő illat töménység volt, hogy beívódott az emberek ruhájába. Amikor hazatértek ezt az illatot árasztották magukból és ez igazolta, hogy hol is voltak. Nekünk is így kell átitatódni a Krisztus élettel, hogy megérezzék rajtunk;(2 Korinthus 2:15)!

A boldogság szintén fontos része az életnek. Az élettel megelégedett ember boldognak mondja magát. A Biblia a boldogsággal kapcsolatban nagyon sok igét tartalmaz. Ez is mutatja, hogy Isten szemében fontos dolog az ember boldogsága és az erre való vágyakozás. Isten a maga tulajdonságát is szeretné kiárasztani az emberre ezért is mondja Pál Isten jellemzőjeként a boldogságot:
„A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott”. 1Timótheus 1:11
Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus is a boldog mondásokkal vezeti be a Hegyi Beszédét és fejti ki a boldogság útját. Az Ószövetség is tele van utalásokkal arra nézve, hogy az ember Isten félelmében hogyan teheti boldoggá az életét;(Példabeszédek 3:13, Zsoltárok 146:5, 128 , 119:1-2, 32:1-2, ...stb.) A Bibliában viszont az is jól kivehető, hogy a boldogság nem feltétlenül jelent jó dolgokat hanem rossznak tűnőeket is
Péter apostol azt írja:

„De ha szenvedtek is az igazságért boldogok [vagytok,] azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek; 1Péter 3:14
„Boldogok [vagytok], ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [amit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt”.
1 Pét 4:14
Vagyis a Krisztusért aló szenvedés is boldoggá teheti az embert.
A legfontosabb azonban, hogy az a Krisztus éljen és uralkodjon a szívünkben aki valóban boldoggá és tartalmasabbá teheti az életünket.

Áldás!

Tags for this item