Email Print

Ki teremtette a földet? Hogy jött létre az élet?

Author:
János
Hits:
5808

Answer

Kérdés

Lenne pár kérdésem:
Hogy jött létre az első élet a földön?
A kromanyoni ember és a homo sapiens között miért volt az a nagy fokú különbség?
Miért nem tudunk a homo sapiens fejlődéséről többet, holott a kromanyonit fejletlenebbnek tartjuk és mégis többet tudunk róla?
Mikor született Jézus? És előtte hol volt, ha ő teremtette a földet? Vagy Jézus kinek a fia, ha Istené, akkor Istent ki teremtette? Ha teremtette, honnan és miből és ki és hogyan?

Válasz

Úgy látom nagyon sok kérdés foglalkoztatja önt és amennyire tudok válaszolok is rá. Bár a paleontológia és palaeoanthropologia nem tartozik a mélyebben tanulmányozott területeim közé mint a teológiai kozmológia, de azért van ezzel kapcsolatban is ismeretem. Ezenkívül inkább olyan internetes írásokat fogok megemlíteni és felsorolni amelyek alapján tovább lehet tanulmányozni a felmerült kérdéseket
Hogy jött létre az első élet a földön?
A Biblia kijelentése szerint Isten a földet és a rajta lévő életformákat hat nap alatt hozta létre. Isten szólt és előállott. A Szentháromság-Isten mindegyike részt a teremtésben. Az Atya-Isten szólt, a Szent Szellem lebegett a teremtettség felett a Fiú-Isten pedig az egésznek a mozgatórugója volt amiről Pál apostol így ír:
„Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek”; Kol 1:16
Azon keresztény teológusok véleménye is megoszlik, hogy itt szó szerint hat napról van-e szó vagy esetleg hat korszakról ami egyenként 1000 évből állt és így ez 6000 évre teszi a teremtés időszakát. Személyes látásom a dologban a hatnapos elméletet tartja elfogadhatónak mivel egyértelműen jelzi az este-reggel szó kapcsolat a rövid időközöket, másrészt maga Isten mondja hogy a szombat megünneplése kapcsán a zsidóság számára, hogy hat napon át kell dolgozni ahogyan Ő is tette a teremtéskor és a hetediken megpihenni;(1 Mózes 1. fejezet)
„Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.” 2Mózes20:11
Ez szöges ellentétben áll az ún. darwinista evolucionizmussal amely szerint a földi élet egy folyamatos fejlődés útján jött létre kezdve a legegyszerűbb élőlényektől egészen a ma emberéig! Ráadásul a lezajló folyamat évmilliárdokat vett igénybe. Nincs lehetőség mindenre kitérni ami egyértelműen cáfolja az evolucionista állításokat ezért csak néhányat sorolnék fel a teljesség igénye nélkül.

- Nem tudják megmagyarázni, hogy a mezozoikum korában élő - triász-jura-kréta- majd kihalt dinoszauroszok megkövesedett lábnyomai mellett hogyan találhattak emberi lábnyomokat ugyanabban a rétegben amikor állítólag az ember min. 70 millió évvel később kezd megjelenni a kanozoikumban!
- Átmenetei fosszilákat mind a mai napig nem találtak amelyek egyértelműen igazolják az ugrásokat a törzsfejlődésben!
- Az emberiség írott történelme során - tehát közel 4000 esztendeje- semmilyen evolúciós változást nem jegyeztek le nem figyeltek meg.
- Az eddig talált csontvázak közül többről bebizonyosodott, hogy vagy nem a megfelelő korba helyezték vagy pedig hamisítványok. Ide tartozik a híres Jávai majomember is amiről kiderült, hogy több darabból rakták össze! Vagy a pitdowni koponyatöredék-fogakkal amely még a Enciklopedia Britannicaban is megjelent tudományos tételként. Róla 1956-ban derült ki, hogy csalás és hamisítás eredménye az egész. Egy ötven évvel korábban elpusztult orángután és csimpánz koponyáját mixeltek össze!
- Ezért nem lehet elfogadni azokat a „tudományos megállapításokat” a cro-magnoni ember és a neandervölgyi ember kapcsán mert feltételezésekre épül és hibás számításokra. Ráadásul az alapjukat képző Heidelbergi állkapocs is emberi és nem átmeneti! A legújabb számítógépes grafikák alapján pedig rájöttek a tudósok, hogy a koponyák restaurálása során kijött arcok gyakorlatilag semmiben nem különböznek a ma élő emberétől!
- Az evolucionista írásokban egyértelműen kimutatható, hogy ők nem tényekről hanem elméletekről vagyis hipotézisekről beszélnek pontosan a fent említett két ok miatt! Ezért furcsa, hogy ezek után tudományos tényként kezelik a kutatásuk eredményeit és feltételezéseit. Ráadásul Darwin célja kifejezetten az volt, hogy az Istenbe vetett hit helyett az embert a vak véletlenbe és a materializmusba higgyenek! Mindez egy olyan történelmi periódusban amikor frontális támadás indult a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás ellen minden szinten. A felvilágosodás humanista filozófiája a liberális teológia, a marxizmus és az evolucionizmus mind-mind ezek ellen irányult még ha más nézetek is voltak benne. Korábban írtam, hogy pl a marxizmus alapeszméje a következő volt.
Az ember pótolja az Istent.
Az osztályharc pótolja a megváltást.
Az osztály nélküli társadalom pótolja a paradicsomot.
Kétségtelen viszont, hogy a Teremtőben való hit elengedhetetlen abban, hogy el tudjuk fogadni a teremtésről szóló kijelentéseket. Pál ezt írja:
„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő” . Zsidó levél 11:3
Valamint a teremtés célja többek között a következő volt:
„Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.” Római lev. 1:20
Isten a teremtéssel egy önmagára utaló lenyomatot hagyott amelynek segítségével el lehet kezdeni a Teremtő felé való fordulást. Kétségtelen tény, hogy több bizonyíték szól az értelmes tervezés és alkotás mellett mint a hipotéziseken alapuló evolucionizmuson.

A Biblia többek között a következőket jelenti ki Istenről és Jézus Krisztusról:

1, Isten a Bibliai kijelentése szerint Örökkévaló Szellem akinek sem kezdete sem vége nincs.
„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják”. János ev. 4:24
„ Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen”. 1Timótheus 1:17
2, Jézus Krisztus is hasonlóképpen a Kezdet és a Vég
„Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható”. Jel 1:8
„Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született”;Kolossé 1:15
A pontos fordítás itt az elsőszülött lenne a „prótotokosz” kifejezés szó szerint ezt jelenti!
Jézus Krisztus öröktől fogva volt mert a teremtmények előtt is létezett már. Sőt ahogy fentebb írtam Ő érte történt a teremtés is! Ő az Atyánál volt kezdettől fogva amiről a Példabeszédek könyve nyolcadik fejezete is beszél a Bölcsesség kapcsán.
Ezért sem Jézusnak sem az Atyának nincs kezdete. Öröktől fogva vannak és felette állnak mindannak az ismeretnek amivel mi rendelkezünk. Ezért van az, hogy a hit az egyetlen olyan érzékszervünk amellyel Isten jelenlétét megtapasztalhatjuk és átélhetjük a vele való személyes találkozást. Krisztus is azért halt meg, hogy ez a találkozó a bűnös ember és a Szent Isten között megtörténhessen. Pál ezt írja:
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik”. Zsidókhoz írt levél 11:6
Ezt a jutalmat kívánom magának is sok szeretettel Isten kegyelméből!
Remélem minden kérdésre tudtam válaszolni.

Végül néhány hasznos link a témával kapcsolatban!
http://www.pardi.ro/evkiado/rjunker/jdt/jdt1.html
http://www.pardi.ro Itt több könyv is található ebben a témában!
www.kreacionizmus.lap.hu
http://www.kezdetek.hu

Áldás!

Tags for this item