Email Print

Miért nem lehet a jó cselekedetekkel a mennybe jutni?

Author:
János
Hits:
2414

Answer

Kérdés

Miért nem lehet a jócselekedetekkel a mennybe jutni? Ez szörnyű, hogy egy dolgos munkásember ugyanoda kerüljön, mint Hitler, csak azért, mert nem cimborál Jézussal!!!

Válasz

Mi emberek hajlamosak vagyunk különböző bűnöket és bűnelkövetőket rangsorolni és osztályozni. Egy adócsalást és gyilkosságot nem ugyanolyan mércével mérünk és ítélünk el. Vannak társadalmilag erőteljesen elutasított és megtűrt vagy egyenesen dicsőségesnek tartott bűnök.
Ezért nehéz azt nekünk embereknek elfogadnunk, hogy Isten Szentsége nem ilyen szempontok szerint mérlegel! Az Isten Szentsége azt jelenti, hogy minden bűn még a gondolati szintű vétkezés is
elválasztja az embert tőle. Nem a bűn mértéke a szempont hanem annak megléte. Ha egy dolgozatban ötven pont a határ a ketteshez akkor aki 1 pontot ért el vagy aki 49-et ugyanúgy megbukik. Pedig 49-szer jobbat ért el nála! Viszont az emberiség soha sem fogja elérni önmagában az ötven pontot. Pedig Istennek ez lenne a fontos! Mi az ötven pontos sávban osztályozunk és mérlegelünk míg Isten csak azt látja, hogy senki nem tud átmenni a szentség küszöbén.
Jobban megértjük ezt, ha magához a Bibliához fordulunk és megnézzük mit ír rólunk emberekről!

1, „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha „ Ésaiás próféta 64:5a
Az ember minden igazsága szennyes ruha. Azért mert az eredendő bűn miatt tisztátalan szellemileg halott. Ezért tettei sem érhetik el az Isteni mércét! Szeretném a „mindnyájan” szót kiemelni!

2, „Amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem”. Római levél 3:10-12
Isten kijelentette, hogy nincs olyan ember aki ne lenne vétkes előtte. Nincs olyan aki Őt keresné és jót tudna tenni! Az eredendő bűnt magunkban hordozzuk minden rossz gyökerét és forrását. Ezt nem lehet jó cselekedetekkel kozmetikázni, ellensúlyozni! Ezért nem lehetséges többek között az üdvösség elérése jó cselekedetek által! Nem tudna az ember annyi jót tenni és jól viselkedni, hogy Isten szemében a bűneit eltörölje. Szeretném a „nincsen igaz egy sem” kifejezést kiemelni!
Még mindig minden ember az 1-49-es sávban mozog. Isten osztályzata ezért nem lehet más mint az elégtelen! Erről szól a következő igevers és arról, hogy hogyan lehet mégis átlépni az 50 pontos határt!

3, „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
Mivel az ember bűnös ezért fizetség is jár ami a halál. A bűn behozta a halált a teremtettségbe és mindenki hatása alatt van! Isten azonban életet akar ajándékozni az embernek amit Jézus Krisztusban ajánl fel! Vagyis lehet újra kezdeni az életet már a szentség oldalán!

4, „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” Efézusi levél 2:8-9.

Az üdvösség egyedüli útja Isten kegyelméből fakadóan ajándék amit nem lehet kiérdemelni , ledolgozni! Nem cselekedetekért mert akkor az ember szívében gőgösség dicsekedés lépne fel a teljesítménye miatt. A hit által elfogadott kegyelem az ami az embert üdvözíti! Ezért írja Pál, hogy ez a hit lesz az ember igazságául beszámítva és nem az amit maga akar elérni;(Róma 4:5)! Pontosan ezért van az, hogy a jó cselekedeteink nem üdvösségszerzők hanem üdvösségjelzők! Nem azért cselekszem jót mert üdvösséget akarok hanem azért mert üdvösségem van! Vagyis ha én hitre jutottam Jézus Krisztusban akkor ennek az életemen is meg kell látszania. A bűn olyan szakadékot képez az Isten és ember között amelyet jó cselekedetekkel nem lehet áthidalni, erre kizárólag egy megoldás van. A Názáreti Jézus Krisztus keresztje. Azáltal, hogy Jézus emberré lett összekötötte a mennyet és a földet. A bűnkérdést Isten Jézus Krisztusban oldotta meg! Isten Egyszülött Fia azért halt meg értünk mert különben nem lenne esélyünk az üdvösségre! Ha ezt jó cselekedetekkel el lehetne érni akkor nincs szükség a halálára és az Atya szívét sem járta volna át fájdalom a Fiú halála miatt és nem kellett volna Őt magára hagynia a golgotai kereszten miattunk! Kereszthalálával lehetővé tette, hogy az emberek a bűneikből megtérjenek újjászülessenek és a Mennyei Atyával személyes kapcsolatba kerüljenek! Ez Isten megoldása a bűnre minden embernek!
Hitlernek, munkásnak, tanárnak, utcaseprőnek, teológusnak, mindenkinek!
Kívánom, hogy ön is átélje Isten kegyelmét és fogadja el még ma, hogy együtt örvendezhessünk majd odafenn is az Úr jelenlétében!

Áldás!

Tags for this item