Email Print

Miért ad Isten parancsot gyilkosságra?

Author:
János
Hits:
2707

Answer

Kérdés

Miért van az, hogy Isten azt mondta, hogy ne ölj, erre sorra küldi a zsidókat, hogy írtsák ki a népeket, stb? Hogy jön ez össze?

Válasz

Bár nem írtad le, hogy milyen eseményekre gondoltál ezért feltételezem, hogy a Kánaáni népek elleni akciókra gondolsz és ezek fényében a ne ölj parancsolatra! Érdekes, hogy más népek a világtörténelemben szintén így jutottak országhoz, területhez de a zsidóságon ezt külön számon kérik éppen az Istennel kapcsolatos szövetség és utasítás miatt. Azonban, hogy megérthessük az okokat és eseményeket vissza kell mennünk abba az időbe amikor Izrael még nem is létezett és Abrám elhívása sem történt meg! Igyekszem rövid lenni, mert ez egy elég kiterjedt téma a Szentírásban.

1, Kánaán az ősatyja azoknak a nemzeteknek akiknek a helyére Izrael letelepedett a honfoglalás során Khám fia volt! Noé szemérmének megsértése miatt átok alá került! Ezután fontos kijelentés következik:
„Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.” 1Mózes 9:25
Kánaáni népek életébe beépül a generációs átok ami öröklődik generációról-generációra. Ennek első eleme a szolgalelkűség és kiszolgáltatottság ezért olvassuk a következő igeversben, hogy:
„Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán”! 1Móz 9:26
Vagyis a Sémita leszármazottak számára Kánaán utódai szolgákká válnak. Abrám pedig Sém leszármazottja volt.
Ezután 1 Móz 10:15-19-ben olvassuk Kanaán nemzetségtáblázatát és ebből kiderül, hogy a Kánaán területén élő népek gyakorlatilag belőlük kerültek ki! Így a generációs átok kiterjedt minden Kanaánita leszármazottra.

2, Ezután történik Abrám elhívása és ígéretekkel történő elhalmozása;(1 Móz 12:1-7). Ebben szerepel a föld ígérete is! Vagyis az átok beteljesedik azáltal, hogy a kánaáni népek sémita uralom alá kerülnek.

3, Isten kegyelmét azonban itt is megtaláljuk mint minden esetben. Ugyanis ezt mondja az Abrámmal kötött szövetség megkötésekor
„Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.”
1Mózes 15:16
Vagyis négy generációnyi időt adott Isten a megtérésre. Emoreus azért van kiemelve mert a legerősebb törzs lehetett Kánaán területén. A megtérés adott volt, hiszen Jebusz(Jeruzsálem) területén szolgált Melkisedek és több rokoni kapcsolat szövődött a kánanáni népek és Ábrahám utódi között akik a monoteizmust ismerték! Jól látható ez Ráháb történetéből is aki miután felismerte Istent cselekedeteiből, hozzátért és megmenekült. Megtérése által kikerült az ítélet alól sőt az Újszövetség még a hithősök közé is sorolja;(Zsidókhoz írt levél 11:31)

4, A kánaáni népek bűne végül olyan súlyossá vált Isten szemében, hogy teljes ítélettel válaszolt rá és ebben a választott nép eszköze lett neki. A bálványimádáson túl, okkultizmussal és gyermekáldozattal is foglalkoztak és teljesen démoni erősségeknek rendelték alá az ígéret földjét. Ez volt az oka, hogy zsidó ember egy pogány házába be sem léphetet. Lásd Péter apostol esetét Kornéliussal kapcsolatban!

5, Ezért Izrael népének szellemi önvédelmet kellett gyakorolniuk, hogy a kísértést jelentő tényezőket megszüntessék. Ezért vonatkozott erre az Ószövetségben Isten parancsa a kiírtással, elűzéssel kapcsolatban.
Tehát röviden Isten kezében a választott nép eszköz volt, hogy a kánaáni népeket a bűnük betetőzése miatt megítélje és a megtéretlenségük miatt a generációs átkok pusztító hatása realizálódott! Istennek ez az álláspontja mit sem változott azóta és ezt sokan nem veszik tudomásul.

Két kulcsige egy az Ó és egy az Újszövetségből ennek igazolására
1, „Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem:
De megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam.” Jeremiás próféta 18:7-8
A megtérés által egy nép megmenekül. Lásd Ninive példáját aki Jónás prédikálására megtért és az ítélet 100 évvel eltolódott

2, „Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot”. Római levél 1:18

Isten haragja ugyanúgy megmarad a kegyelem korszakában is! Isten nem változik meg. Benne nincs változás árnyéka.
Viszont szeretném az ellenkezőjét is megemlíteni, hogy teljes legyen a kép ezzel a dologgal kapcsolatban. Ezt viszont nem szokták idézni amikor a kánaáni népek kiűzéséről van szó!
Mint mondtam Istennek a bűnre és a gonoszságra adott válasza volt a nemzetek eltörlése annak ellenére, hogy volt idejük a megtérésre és bűneik elhagyására. Nézzük meg mit tesz Isten Izraellel amikor bűnbe esik, vétkezik és bálványokat imád! Először Mózesen keresztül jelenti ki, hogy Izrael milyen megítélés alá esik A Mózes ötödik könyvének 28. fejezetéből egy szakasz -15-68-ig, tehát 53 igeversen keresztül, míg az áldásról csak 14 igevers szól a fejezet elején- erre vonatkozik csak szemezgetek belőle de érdemes végig olvasnod!
- „Átkot, zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az ÚR minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz, és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem.
- „Megver az ÚR sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárazsággal, aszállyal és gabonarozsdával. Üldözni fognak, míg ki nem pusztulsz”.
- Éhezve és szomjazva, mezítelenül és mindent nélkülözve szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket rád bocsát az ÚR. Vasigát tesz a nyakadra, míg el nem pusztít téged.”

Később ez megerősítésre kerül:
1, „Mert ha annyi volna is néped, Izráel, mint tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád. Mert elhatározta az Úr, a Seregek URa, hogy elpusztítja az egész országot”. Ézsaiás 10:22-23
2, „Mert négyfélével támadok reájok, ezt mondja az Úr: Fegyverrel, hogy gyilkoljon, kutyákkal, hogy tépjenek, az ég madaraival és a mezei vadakkal, hogy egyenek és pusztítsanak.
Bújdosókká teszem őket e földnek minden országában Manasséért, Ezékiásnak, Júda királyának fiáért, azok miatt, amiket ő Jeruzsálemben cselekedett.” Jeremiás próféta 15:3-4
Ha elolvasod Manassé király történetét akkor észreveszed, hogy gyakorlatilag azt cselekedte mint a Kánaáni népek előtte! Viszont mikor megtért akkor Isten az ítéletet elhalasztotta nem vonta vissza csak a megtéréssel más jogi helyzet állt elő!
Nem éppen biztató jövőképek Izraelnek! A történelem is azt igazolja, hogy a bűnre Isten válasza hasonló volt a zsidóságnak mint a Kánaáni népeknek! Babiloni fogság, Római uralom, szétszóratás, pogromok, holokauszt stb! Jól láthatod tehát, hogy Isten mércéje ugyanaz minden esetben. Az egyik alapelv Isten ítéleteiben, hogy személyválogatás nélküli Pál apostol azt írja:
„Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg” , Róm 2:11-12
A megtérés viszont mindenkinek szól, a bűnök miatti jogos ítélet haragja alól egy kiút van Krisztus keresztje a megváltás útja:
„Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta”. János evangéliuma 3:36
Röviden ennyit. Ha valamit nem fejtettem ki eléggé akkor írd meg és válaszolok rá!

Áldás!

Tags for this item