Email Print

Ádám és Éva gyerekei vérfertőzőek voltak? Kain honnan szerzett feleséget?

Author:
János
Hits:
15679

Answer

Kérdés

Egy barátom azzal fogott meg, hogy nála ott bukik meg az egész kereszténység, hogy Ádám és Éva gyerekei vérfertőzőek voltak, hiszen a testvérek egymással házasodtak. Ja és, hogy Kain honnan szerzett feleséget?

Válasz

Barátod kérdése tipikus azok részéről akik a Krisztus mellett való döntést látszólagos Bibliai ellentmondásokkal próbálják elhalasztani vagy visszautasítani. Annyiban igaza van hogyha a Biblia nem igaz vagy hiteltelen akkor a benne kinyilatkoztatott Isten is megbízhatatlan. Ámde ebben az esetben a válasz is világos csak némi mélyebb igeismeretre és egy kis molekuláris genetikai kitérőre van szükség! Mielőtt belemélyednénk egy kicsit nézzük meg a Biblia bizonyságtételét a az emberi nem vérvonaláról. Pál ezt mondja az Aeropagoszon a prédikációjában:
„És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén." (Apostolok cselekedetei 17.26)
Vagyis egyértelműen kijelenti, hogy az emberiség egy párra vezethető vissza. Ez lényeges mert sokan azt gondolják főleg ezoterikus körökben, hogy Káin felesége földönkívüli volt akivel a természetfölötti kultúrát hozták létre az első civilizációs feljegyzés alapján! Tehát nincs földönkívüliség ebben a kérdésben az majd csak Noé korában kerül előtérbe!
Ádám és Éva tökéletességben teremtetett. Ez a tökéletesség a bűneset után fokozatosan leépült és az ember kezdeti magas életkora után előbb 120 évre majd később egy kb. 80 éves periódusra állt be!

Mivel Ádám és Éva utódainak genetikai készlete első generációs volt ezért nem volt benne annyi szennyeződés ami később az emberi génkészletben kialakult és felhalmozódott. Az évszázadok során az ember genetikai kódja nagyon “szennyezetté” vált, mert a génhibák összeadódtak, erősítették egymást és generációról generációra öröklődtek Ádámban és Évában nem voltak benne azok a klasszikus génhibák, pl.haemophilia amelyek képesek voltak egy egy család vérvonalát is megszakítani. Ez abból is jól látszik, hogy valamivel később Abrámnak a felesége Szárai féltestvére volt és ez ellen semmi kifogás nem merült fel sőt a leszármazottak életében sem tudunk genetikai problémákról(1 Móz 11:29, és 20:12). Sőt Izsáknak is a rokonságból hozat feleséget;(1 Móz 24:4). Viszont Mózes korára már a génkészlet annyira megfertőződött, hogy a házasságnak külön kritériumai voltak a törvényben szabályozva;(3 Móz 20:17és 18:6-18))
Káinnak a felesége ezért vagy a testvére vagy esetleg az unokahúga lehetett. A Biblia a feleségekről általában keveset közöl mert a férfiak a férjek voltak előtérben és nem az asszonyok.
Ádám és Éva utódairól ezt olvassuk:
„Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain”. 1 Móz 4:25
„ És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat” 1 Móz 5:4
Ádámról azt is olvassuk, hogy 130 esztendős korában nemzette Sétet nem sokkal Ábel halála után, vagyis legalább 100 éves periódus volt Sét születése és Káin valamint Ábel között. Ezalatt is születtek Ádámnak utódai akik közül valamely leányutód vagy annak egyik gyermeke lehetett Káin felesége az eltelt időbe mindkét verzió benne van! Ez abból is kitűnik, hogy Káin azt mondja Istennek:
„ Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.”(1 Móz 4:14)
Vagyis jogosan félt attól, hogy bosszút állnak érte a testvérei akik már elkerültek Ádám közeléből. Ezért is megy az Édentől keletre Nód földjére ami magyarul azt jelenti, hogy „bolyongó, nyugtalanság, otthontalanság, nyomorúság, menekülés, vándorlás”!
Vagyis Káinnak a felesége megtalálható az ige alaposabb ismerete alapján és semmilyen ellentmondásban nincs a kijelentéssel és Isten szavahihetőségével!

Áldás!

Tags for this item