Hírek

Család és tőkés piacgazdaság

CSALÁD ÉS TŐKÉS PIACGAZDASÁG

Avagy másképpen szocializálódtunk, nem tudjuk, hogy mit nem tudunk!

RGyElőadó: Ruszkabányai György

Időpont: 2018. április 26. 18:30 óra

Helyszín: Új Remény Baptista Gyülekezet

               (Ötvenhatosok tere 6/a. II. e.)

 

Miről is lesz szó?

A rendszerváltást követő gazdasági, társadalmi változások felkészületlenül értek minket, átlagembereket. Módosult a családot körülvevő világ, annak foglom és erkölcsi világa, de nem változott a család nagyon fontos szerepe és általában nem változott a gondolkozás módja sem. Nem vált tudatossá, hogy amíg a történelmi család modellek kialakulása az évszázadok alatt változó gazdasági változásokkal együtt lassan ment végbe, addig az utóbbi ipari forradalmak robbanásszerű hatását nem tudta követni gondolkodásmódunk, a család szerepének átértékelése nem következett be. Bizonyos értelemben megkérdőjeleződött a család szerepe, pedig mindenki tudja a család szétesésével felbomlóvá válik a társadalom. Javítanunk kell a családok alkalmazkodó képességét! Mihez kell alkalmazkodni?! Figyelem felkeltéssel, gondolkozásra csábítással próbálkozom a család, mint a társadalom legkisebb molekulája alkalmazkodó képességének javításával.

Témák, melyeket az előadás során érinteni fogunk:

 • A család 21. századi fogalma, szerepe.
 • A tőke átalakult fogalma.
 • A tőke „szentháromságának” fogalma.
 • a globális piacgazdaság hatásai.
 • Milyen eszközökkel tudom családom új világhoz, új jövőhöz való alkalmazkodását segíteni?
 • A szeretet mindennek lehet a motorja, de sokszor ez a motor fékez, visszafog, nem hajt. Amiből sok van az nem igazán értékes.
 • Kötelesség tudat a szobatisztaságtól a dédi gondozásig.
 • Felelőség vállalás magam és az enyéim tettei, elmaradt tetteiért, és gondolkodásmódjáért.
 • Szolidarítás család, rokonok, barátok, munkatársak, falum-városom beliek, magyarok…
 • EU és az egész világ.
 • Önértékelés (akár swift analízis).
 • Önértékesítés tudni, hogy a munkaerőpiacon mindenki árú.
 • Életen át való tanulás, nyelvek, szakmák, gazdálkodás, életmód.

Az előadó:

Mindezt könnyed, konyhanyelvi stílusban Ruszkabányai György kísérli meg. Mint mezőgépész kezdtem pályafutásomat, hét év mezőgazdasági gyakorlat után a Magyar Postán a gépjárműszállítás (logisztika) különböző vezető beosztásaiban gyakorolhattam újító, fejlesztő vágyaimat. Én már gyakoroltam az életen át való tanulást. Sorozatban vettem részt különböző szintű és tartalmú képzéseken. Szakértőként három nyilvántartásban is szerepeltem, működtem. Utolsó diplomám hatvanévesen szereztem EU Szakértői minősítéssel. Adtam elő egyetemeken, voltam mentora az AIESEC-nek a Közgazdászhallgatók Nemzetközi Szervezetének. Címzetes Egyetemi Docens lettem. 47 év munkaviszony után mint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Észak-Alföldi régió igazgatója mentem nyugdíjba.

21 napos Ima és Böjt

21 napos Ima és Böjt 2018. 01.02.-01.22.

„Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan Ő is tiszta.” (1Jn 3:3)
„...kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Lk 15:2)

1. hét: január 02-08. Egyéni és családi élet megtisztulása

01.02. Kedd

Zsolt 37:30
Péld 18:21
Ef 4:29

Beszéd
Imatémák:
1. Megtérés a nyelv bűneiből (hazugság, kritizálás, pletyka, vádaskodás, ítélkezés stb.)
2. Megújulás személyes és családi imaéletünkben
3. Megújulás Isten dicséretében és a hálaadásban

01.03. Szerda

1Jn 3:3
Jn 8:36
Mt 6:24
Fil 2:20-21

Függőségek
Imatémák:
1. Megtérés és szabadulás a szenvedélyek fogságából (falánkság, alkohol, filmek, idegen tanítások stb.)
2. Megtérés és szabadulás a virtuális világ fogságából, a mértéktelen és felelőtlen internethasználattól, játék-szenvedélyektől
3. Megtérés és szabadulás a Mammon szerelmétől (pénzimádat, anyagiasság, élvezetek hajszolása)
4. Megtérés és szabadulás a munka- és karrierfüggőségtől

01.04. Csütörtök

Ef  4:31
Mt 11:29

Harag – meg nem bocsátás – büszkeség – lázadás (pártütés)
Imatémák:
1. Megbocsátás önmagunknak és az ellenünk vétkezőknek, kapcsolat rendezés (ha kell, bocsánatkérés) és elengedés
2. Alázat – megtérés a büszkeségből
3. Megtérés minden tekintély elleni lázadásból (apa, férj, főnök, lelkipásztor, vezetők stb.)

01.05. Péntek

1Kor 6:9-10

Erkölcs
Imatémák:
1. Megtérés és szabadulás a paráznaság fogságából (házasságtörés, pornográfia, tisztátalanság, tekintetek vétke, flört, homoszexualitás, perverziók stb.)
2. Megtérés és szabadulás a bálványimádás minden formájából (szellemi paráznaság)
3. Megtérés és szabadulás az okkultizmus minden formájából
4. Megtérés és szabadulás az irigység, kívánság, lopás, csalás fogságából
5. Ima bővölködő szívért

01.06. Szombat

2Tim 1,7
Jn 16,9
Gal 5:1

Elkötelezettség
Imatémák:
1. Megtérés a hitetlenségből, félelmekből, aggodalmaskodásból
2. Istennek való önátadás életünk minden területén (idő, pénz, anyagi javak, erő stb.)
3. Állhatatosság, kitartás minden élethelyzetben és körülményben
4. A világ szerelmétől való tartózkodás
5. A kereszt erejének munkájáért saját és családunk életében
6. Az evangélium hirdetésére való készség
7. Engedelmességből való szolgálat Isten akarata és elhívása szerint

01.07. Vasárnap

Lk 11:13
Máté 25:1-13

Betöltekezés Szent Lélekkel
Imatémák:
1. Egyénenként kérni a Szentlelket az Atyától
2. Folyamatos betöltekezés a Szentlélekkel
3. Imádkozás a Szentlélek ajándékaiért, működésükért
4. Teremjük a Szentlélek gyümölcseit
Helyi gyülekezet imatémái:
- Ima még meg nem tért rokonaink, ismerőseink megtéréséért
- A gyülekezet krisztusi szeretetben való egységéért, szolgálatra való őszinte odaszánásért
- Legyen meg az Úr akarata a gyülekezeti ház kérdésében, lássuk meg vezetését; ima a gyülekezet áldozatkészségéért (anyagiak, odaszánás)

01.08. Hétfő

Mt 13:43
Jn 13:34
2Kor 4:18

Bizonyságtevő élet
Imatémák:
1. Gondolkodásban, beszédben és cselekedetekben megnyilvánuló Krisztusi élet
2. A szeretet köteléke általi kapcsolatok erősödése Krisztus testében
3. Az evangélium hirdetése alkalmas és alkalmatlan időben
4. Kitartó imádkozás, könyörgés, közbenjárás lelkülete - az ÚR árassaz ki az ima és könyörgés Szellemét szívünkbe

2. hét: január 09-15. A gyülekezet megtisztulása

01.09. Kedd

ApCsel 17:30
Róma 6:6
Róma 12:2
Préd 4:10

Megtérés, újjászületés
Imatémák:
1. Folyamatos készség az önvizsgálatra, bűnrendezésre, megtérésre
2. Az óember (régi természet) folyamatos halálba adása
3. Az értelmünk folyamatos megújítása az Ige olvasása által
4. Egymás szeretetben való intése a megtérésre, helyreállásra

01.10. Szerda

ApCsel 2:1-4
1Kor 12:4-7
ApCsel 9:10-11
ApCsel 4:31
Mt 25:1-13

Szentlélekkel való betöltekezés
Imatémák:
1. Nyitottság a közösségi alkalmakon a Szentlélekkel való közösségre (ima, dicsőítés, Igehirdetés, szolgálatok, evangelizáció)
2. Folyamatos betöltekezés a Szentlélekkel
3. A szolgálati ajándékok felismerése, működése – bátorítás a használatukra
4. A gyülekezet maradjon meg a Szentlélek vezetése alatt mindenkor
5. A Szentlélek erejével, bátran, megalkuvás nélkül hirdessék az Igét az igehirdetők

01.11. Csütörtök

Ézs 53:4-5
Jak 5:16

Gyógyulás
Imatémák:
1. A gyülekezet tagjainak fizikai és lelki betegségeiből való gyógyulása
2. A hozzátartozók, kapcsolatok gyógyulása (Isten dicsőségére)
3. A testvéri kapcsolatok helyreállása (pl. megbocsátás, elengedés)

01.12. Péntek

Ézs 59:1
Ézs 61:1
Jn 8:32

Szabadulás
Imatémák:
1. Hatékony szabadító szolgálat a gyülekezetben a Szentlélek ereje által
2. Őszinteség és nyitottság a szellemi problémák, kötelékek feltárásában
3. Női és férfi lelkigyógyulási alkalmak

01.13. Szombat

Jel 3:16
Róma 12:1-2
Róma 8:14
1Pt 4:13

Szellemi élet
Imatémák:
1. Vallásosság, langyosság elhagyása, megújulás
2. Megújulás a közösségi imaéletben, dicséretben, szolgálatkészségben, bizonyságtételben
3. Házi csoportok, kiscsoportok közösségi élete
4. Istentiszteletek
5. Bibliaórák, tanítói alkalmak, új hívőkkel való foglalkozás
6. Kitartás Krisztus mellett az üldözések idején is

01.14. Vasárnap

Mt 13:43
Jn 13:34-35
2Kor 4:18

Bizonyságtevő, hiteles élet
Imatémák:
1. A szeretet kötelékében való kapcsolat Krisztus testében
2. Nyitott, befogadó gyülekezet
3. Evangelizációs alkalmak
4. Ima újabb lehetőségekért az evangélium hirdetésére
5. Kitartó imádkozás, könyörgés, közbenjárás
Helyi gyülekezet imatémái:
- Ima pásztorunkért, az új vezetőinkért, családjaikért
- Evangelizációs lehetőségeinkért és megtérésekésr (EDK, Martinka, Idősek Otthona, Diószegi, Royal Rangers stb.)
- A telek kérdésében az Úr indítsa a városvezetők szívét, hogy szerinte való döntést hozzanak az Ő időzítése szerint.

01.15. Hétfő

Mt 18:19
Mt 5:13-14
Ef 4:3

Pásztorkör
Imatémák:
1. A Pásztorkör vezetői
2. A vezetők szövetségi kapcsolata, közös látása
3. Pásztorköri közösségi alkalmak (vezetői, ima-, evangelizációs alkalmak)
4. A Pásztorkör hatása Debrecen városára (só, hegyen épített város)
5. Egység az Úr munkájában

3. hét: január 16-22. Az ország megtisztulása

01.16. Kedd

Zsid 12:25-29
Ézs 52:13-15

Debrecen
Imatémák:
1. A város politikai, gazdasági, kulturális, egészségügyi, közigazgatási, média, oktatás vezetőinek megtérése
2. Hiteles hívő emberek kerüljenek olyan helyzetbe, ahol hatással lehetnek a vezetőkre, a döntéshozatalra
3. A korrupció, csalás, gazdasági bűncselekmények lelepleződése, tiszta közélet

01.17. Szerda

Lk 3:17

Az ország gazdasági élete
Imatémák:
1. Gazdasági vezetők megtérése, szabadulása a korrupció fogságából
2. A gonosz emberei lepleződjenek le, kerüljenek ki a döntéshozatal helyzeteiből
3. Szakmailag jó, felelős döntések
4. Megfelelő személyek kerüljenek a megfelelő helyekre

01.18. Csütörtök

5 Móz 8:17-18
Mt 6:8

Az ország gazdasági élete
Imatémák:
1. Hívő emberek kerüljenek felelős gazdasági pozíciókba
2. Ima a hívő vállalkozásokért, vállalkozókért, munkahelyekért
3. Az Úr adjon védelmet minden hívő ember számára a munkahelyeken
4. Bizalom az Úrban, az Ő gondoskodásában, hogy betölti szükségeinket

01.19. Péntek

1 Tim 2:1-4

Kormányzás
Imatémák:
1. Miniszterelnök, köztársasági elnök, miniszterek (állami vezetők) megtérése
2. Isten értékrendjének képviselete a politikai döntésekben (pl. migráns-kérdés)
3. A kereső szívű politikusok tudjanak elmozdulni a vallásosság szintjéről a valódi megtérés, újjászületés felé

01.20. Szombat

1 Tim 2:1-4

Kormányzás
Imatémák:
1. Kitartás a törvényhozásban a gonosz törekvéseivel szemben a politikai döntésekben (parlament, EU)
2. Az egyházak társadalmat érintő kérdésekben tudják hallatni a hangjukat a bibliai értékek védelmében
3. Maradjon meg evangélium hírdetésének a szabadsága
4. Minél szélesebb körű, hatékony közbenjárás országszerte az országért, annak vezetőiért, az emberek megtéréséért

01.21. Vasárnap

ApCsel 2:37-39
Mt 13:43

Közélet
Imatémák:
1. Hiteles, hívő emberek kerüljenek a közélet színtereire a celebek (bálványok) helyett
2. Ima az okkultizmus szellemi erőinek megtöréséért
3. Krisztusban erős, világító gyülekezetek születéséért
Helyi gyülekezet imatémái:
- A Szentlélek szabadon tudjon munkálkodni a közöségünkben, valamint egyéni és családi életünkben egyaránt.
- Legyen meg az Úr akarata a gyülekezeti ház kérdésében, lássuk meg vezetését; ima a gyülekezet áldozatkészségéért (anyagiak, odaszánás).

01.22. Hétfő

Mt 13:43
Róm 4:18
ApCsel 3:19

Bizonyságtevő élet
Imatémák:
1. A bűnbánat kiáradása a társadalom különböző rétegében
2. A hitetlenség, a pesszimizmus, reménytelenség erejének megtörése
3. A lelkek felszabadulása, megnyílása az evangélium előtt
4. Befogadó, tanítványozó gyülekezetek növekedése

Allen Buchanek

Allen Buchanek 1943. január 1-jén született. 1962. április 24-én, barátnőjével, Judy Taylor-ral egy baseball meccsről tartottak hazafelé, mikor egy olajfinomító mellett elhaladva arra lettek figyelmesek, hogy szokatlanul sűrű köd terült el az autópálya felett. Mint később kiderült, ez valójában egy közeli óriási olajfinomító tartályából szivárgó benzingőz volt. Mikor a gőzbe hajtottak, egy hatalmas robbanás megállította az autójukat, és mivel féltek, hogy saját benzintankjuk is felrobban, kiugrottak az autóból, és igyekeztek kifutni a lángok közül. Egy sáros csatorna vize végül elfojtotta a lángokat a fiú testén.

Allen, visszatekintve arra az éjszakára emlékszik, miként fetrengett ott 19 év bűneiben, próbálva eloltani a tüzet, mely a lelkét is emésztette. Judy az út mellett feküdt, testének 90%-a a tűz martaléka lett. A lány a pasadenai főiskola 10 legszebb hallgatójának egyike volt, ahová Texasban mindketten jártak. Végül egy arra hajtó autós vitte be őket a legközelebbi kórházba. Allen látta az ujjain előtűnő csontokat, s végignézte, hogyan válik le a hús karjairól. Azt gondolta, mindez csak egy rossz álom, mely végül a rákövetkező hat hónapjának pokoli lidércnyomásává vált.

Ezután egyik kórházból a másikba szállították, átesett 12 életmentő műtéten, melyek alatt kétszer leállt a szíve: először 7, majd egy másik alkalommal 15 percre került a klinikai halál állapotába. Orvosa, Dr. Ralph Colotta mindkét alkalommal mellkasát felnyitva belsőszívmasszázst alkalmazott nála, míg szíve újra verni nem kezdett. Csodálatos módon egyik alkalommal sem maradt vissza szív- és agyi károsodása sem, mellyel orvosai szerint egészségügyi történelmet írt.

Judy állapota a kórházba szállítást követően rohamosan romlott, és három nappal később, a 21. születésnapján meghalt. Allennek nyomorékként, eltorzult külsővel meg kellett küzdenie a depresszióval és a magánnyal is, hiszen akiket korábban barátainak hitt, mind magára hagyták. Azonban Sharron Grammar, egy fiatal keresztyén nő, aki a gázrobbanás előtt egy héttel ismerte meg Allen-t, kórházi tartózkodása alatt rendszeres látogatójává és egyben Isten szeretetének közvetítőjeként a bátorítás forrásává vált a fiú számára.

Allen az állandó fájdalmai enyhítésére kapott erős fájdalomcsillapítók és nyugtatók következtében gyógyszerfüggővé vált, mely tovább súlyosbította válságos állapotát. A kórházból hazakerülve elvonási tünetek jelentkeztek nála, és szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy kézsérülései miatt soha sem lehet belőle profi baseball játékos. E kilátástalan helyzetben egyre inkább az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta, ami a végeláthatatlan szenvedés egyetlen megoldásának tűnt számára, és mind jobban erősödött benne a harag egy Isten felé, Akit sohasem ismert igazán.

Sharron hosszú győzködés után elhívta a fiút egy gyülekezeti alkalomra, ahol Allen életében először hallotta és értette meg a reménység és a megváltás örömüzenetét, aminek hatására átadta életét Jézus Krisztusnak. Ekkor eldöntötte, hogy egész életén keresztül az örömhír hirdetője lesz, annak az Istennek a szolgája, Aki megbocsátotta a bűneit, és új teremtéssé tette Jézus Krisztusban.

Egy évvel később feleségül vette Sharron Grammart, akivel 1963 óta közösen szolgálják az Urat. Két fiuk és két lányuk született, és büszke nagyszülei 8 unokának. Az első 23 évben utazó evangélistaként szolgált világszerte, majd 18 évig lelkipásztorként tevékenykedett. 2003 óta újra utazik, és legfőbb élvezetének él: Isten Beszédének (a Bibliának) igazságát hirdeti.

15 éves az Új Remény Baptista Gyülekezet

Istennek hála, 2016. szeptemberében megérhettük szeretett gyülekezetünk 15. születésnapját. Az ünnepi Istentiszteleten Papp János, egyházunk elnöke emlékezett vissza az Új Remény Baptista Gyülekezet 2001-ben történt születését megelőző kirendelési Istentiszteletére, és felidézte, hogy amikor újra és újra Igét hirdetett nálunk, nyomon követte a formálódó közösség gyarapodást. Humorosan megállapította, hogy vele együtt öregszünk: az Úr által elhívott fiatalokból, főként még házasság előtt állók kis csapatából egy sok családdal és sok-sok gyerekkel növekedett gyülekezet fogadta most őt.


A legnagyobb világvallás

Papp János testvér Ézsaiás 55. részét olvasta fel prédikációja alapjaként. Beszélt a legnagyobb világvallásról, melynek jelszavai: enyém, többet, egyre sikeresebben... De mivel az élet nem így működik, ez a vallás termeli ki a legtöbb sérült, fásult, boldogtalan embert, akik körülöttünk élnek. S talán mi is így tévelyegtünk. Ézsaiás azonban az Úrhoz hív: miért adnátok oda magatokat olyannak, ami nem elégít meg? Hiszen Isten a teljes lényünket táplálja, teszi teljessé!

Istenért és az ismeretlenekért

János testvér számunkra is feltette a magunkban megválaszolandó kérdést: „Mibe fektettek be?” Mi az, amiért odaadjuk a keresményünket, életünket? Istenért és az ismeretlenekért, Jézus akarata szerint? Ismeretlen utakon kell járnunk, hogy megtaláljuk az Istent még nem ismerőket. Mindezekre Ő Maga hívott le bennünket, és Ő képessé is tesz, hogy szolgáljunk. A következő kérdés: Mi az új küldetés, kikhez vezet most minket az Úr?

„Az Én Atyám mindez ideig munkálkodik, így én is munkálkodom...”

Nemcsak százéves gyülekezetek tudják ezt mondani: „ezt mindig így csináltuk, miért tennénk most másképp?” Isten szuverén Úr. Nem hagyta magára a teremtés után a világot. Jézus is ezt mondja: „Az Én Atyám mindez ideig munkálkodik, így én is munkálkodom...” Isten néha így, néha úgy cselekszik. Nem akadály neki, hogy valaki kicsi, vagy nagy ember. Mindig megsegíti az övéit. A Zsidókhoz írt levélben is van egy átvezetés. A hithősök felsorolásakor átvált az író: mások nem látták meg Isten dicsőségét... Ha alázattal ráhangolódunk az Úr akaratára, akkor fogjuk azt megérteni. Ha keressük Őt, megláthatjuk, hogy hogyan, másképpen akar cselekedni rajtunk keresztül.

Példaként hozta testvérünk a két táborra szakadt Ruandát porig rombolta a törzsi háborút. Gato lelkipásztor testvér is elveszítette családtagját. Ő azonban nem a saját haragja és fájdalma szerint reagált, ugyanis Isten arra indította, hogy az egymást gyilkoló szülők gyermekeit együtt táboroztassa. A szolgálat az egész országra kiterjedt, és eredményeképpen a következő nemzedéket áthatotta a Krisztustól tanult megbocsátás.

„Isten népének mi erre a válasza?”

A rádióban hangzott el ez a kérdés, amiben az aggasztó nővérhiányról beszélgettek. Testvérünkhöz szólt az Úr, és megemlítette gondolatait egy testvérnőnek a diakonissza szolgálat megújításáról. Most együtt dolgoznak az Úr új útján. Kérdés: Nekünk miben kell most igazítanunk az életünket Istenhez?

Amióta világ a világ, az Isten munkája szövi át és tartja fenn ezt a világot. Ha kimondja szavát, az megcselekszi, amiért Ő kiküldte. Krisztusban elvégeztetett. Elkészítette az utat az Atyához. Higgyetek, nézzetek fel a Mindenható Istenre, arra a gazdag örökségre, amit adott. Krisztusra, Aki elég mindenkinek, egész életében mindenre. Hiszen ez a nap, és ez az ünnep is csak Róla szól. Ámen.

Az év első felében a gyülekezet csendes napján az Úr az Ézsaiás 55. részt hozta elénk, ezt tanulmányozva imádkoztunk, beszélgettünk. Most ezen az ünnepi istentiszteleten ismételten erre az igeszakaszra irányította figyelmünket a gyülekezet Ura. Ennek kapcsán született egy dal is, mely meghallgatható a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=n4dBfHEhNC0

Meghallgathattuk Bereczki Lajos lelkipásztor testvér buzdító, szívet lángra lobbantó és hálaadásra indító köszöntő szavait is. Lajos testvérünk a gyülekezet 2001-ben történt indulásától kezdve szerető segítséggel követte a közösség születését és formálódását. Testvérünk emlékeztetett arra is, hogy immár nem csak a Debreceni gyülekezet indulására gondolhatunk az ÚR iránti hálával, hanem annak Szegeden, 2008-ban megszületetett leánygyülekezetére is.

Ezúton is köszönjük minden testvérünknek az értünk elmondott imádságokat és minden testvéri szeretetből fakadó támogatást. Köszönjük, ha a jövőben is így gondolnak ránk!

Vendégünk lesz Ron és Brenda Anderson

November 22-n 16:00 órától vendégünk lesz Ron és Brenda Anderson gyülekezetalapító misszionárius házaspár Spanyolországból. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 


Vendégeinkről: Ronaldo és Brenda Anderson

Ron és felesége, Brenda, 1978 óta működnek együtt az European Christian Mission International-lal (ECMI), ahol gyülekezetplántálókat támogató szolgálatot végeznek más gyülekezetplántálók és misszionáriusok felé. Azon igyekeznek, hogy egy támogató hálózat jöjjön létre a misszionáló gyülekezetek, plántálók között, ahol segítséget kaphatnak és adhatnak egymásnak a felek.

Ron és Brenda is második generációs misszionárius családból származnak. Szüleik Guatemalában plántáltak gyülekezetet. Majd később ők az USA-ba költöztek, onnan pedig a 2000-es években Spanyolországba költöztek, ahol szintén gyülekezetplántálásban és más plántálók segítésében, tanítványozásában vesznek részt. A Madrid melletti Camarma-ban plántált gyülekezet jelenleg már 180-200 fős, aminek Ron már átadta a vezetését helyi, spanyol testvéreknek. Ő jelenleg tréneri és segítő feladatokat lát el, mind a gyülekezetben, mind az ECMI szervezeten belül.

Felesége, Brenda női börtönökben folytat evangelizációs missziót, ezen felül pedig a misszionáriusok és plántálók feleségeivel foglalkozik, hogy elkerüljék a családok széthullását, kiégését.

Róluk bővebben itt található információ angol nyelven: http://www.ecmi.org/workers/worker/984/

További cikkeink...

 1. Balmazújváros újjáéled!

Alkategóriák