21 napos Ima és Böjt

21 napos Ima és Böjt 2018. 01.02.-01.22.

„Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan Ő is tiszta.” (1Jn 3:3)
„...kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Lk 15:2)

1. hét: január 02-08. Egyéni és családi élet megtisztulása

01.02. Kedd

Zsolt 37:30
Péld 18:21
Ef 4:29

Beszéd
Imatémák:
1. Megtérés a nyelv bűneiből (hazugság, kritizálás, pletyka, vádaskodás, ítélkezés stb.)
2. Megújulás személyes és családi imaéletünkben
3. Megújulás Isten dicséretében és a hálaadásban

01.03. Szerda

1Jn 3:3
Jn 8:36
Mt 6:24
Fil 2:20-21

Függőségek
Imatémák:
1. Megtérés és szabadulás a szenvedélyek fogságából (falánkság, alkohol, filmek, idegen tanítások stb.)
2. Megtérés és szabadulás a virtuális világ fogságából, a mértéktelen és felelőtlen internethasználattól, játék-szenvedélyektől
3. Megtérés és szabadulás a Mammon szerelmétől (pénzimádat, anyagiasság, élvezetek hajszolása)
4. Megtérés és szabadulás a munka- és karrierfüggőségtől

01.04. Csütörtök

Ef  4:31
Mt 11:29

Harag – meg nem bocsátás – büszkeség – lázadás (pártütés)
Imatémák:
1. Megbocsátás önmagunknak és az ellenünk vétkezőknek, kapcsolat rendezés (ha kell, bocsánatkérés) és elengedés
2. Alázat – megtérés a büszkeségből
3. Megtérés minden tekintély elleni lázadásból (apa, férj, főnök, lelkipásztor, vezetők stb.)

01.05. Péntek

1Kor 6:9-10

Erkölcs
Imatémák:
1. Megtérés és szabadulás a paráznaság fogságából (házasságtörés, pornográfia, tisztátalanság, tekintetek vétke, flört, homoszexualitás, perverziók stb.)
2. Megtérés és szabadulás a bálványimádás minden formájából (szellemi paráznaság)
3. Megtérés és szabadulás az okkultizmus minden formájából
4. Megtérés és szabadulás az irigység, kívánság, lopás, csalás fogságából
5. Ima bővölködő szívért

01.06. Szombat

2Tim 1,7
Jn 16,9
Gal 5:1

Elkötelezettség
Imatémák:
1. Megtérés a hitetlenségből, félelmekből, aggodalmaskodásból
2. Istennek való önátadás életünk minden területén (idő, pénz, anyagi javak, erő stb.)
3. Állhatatosság, kitartás minden élethelyzetben és körülményben
4. A világ szerelmétől való tartózkodás
5. A kereszt erejének munkájáért saját és családunk életében
6. Az evangélium hirdetésére való készség
7. Engedelmességből való szolgálat Isten akarata és elhívása szerint

01.07. Vasárnap

Lk 11:13
Máté 25:1-13

Betöltekezés Szent Lélekkel
Imatémák:
1. Egyénenként kérni a Szentlelket az Atyától
2. Folyamatos betöltekezés a Szentlélekkel
3. Imádkozás a Szentlélek ajándékaiért, működésükért
4. Teremjük a Szentlélek gyümölcseit
Helyi gyülekezet imatémái:
- Ima még meg nem tért rokonaink, ismerőseink megtéréséért
- A gyülekezet krisztusi szeretetben való egységéért, szolgálatra való őszinte odaszánásért
- Legyen meg az Úr akarata a gyülekezeti ház kérdésében, lássuk meg vezetését; ima a gyülekezet áldozatkészségéért (anyagiak, odaszánás)

01.08. Hétfő

Mt 13:43
Jn 13:34
2Kor 4:18

Bizonyságtevő élet
Imatémák:
1. Gondolkodásban, beszédben és cselekedetekben megnyilvánuló Krisztusi élet
2. A szeretet köteléke általi kapcsolatok erősödése Krisztus testében
3. Az evangélium hirdetése alkalmas és alkalmatlan időben
4. Kitartó imádkozás, könyörgés, közbenjárás lelkülete - az ÚR árassaz ki az ima és könyörgés Szellemét szívünkbe

2. hét: január 09-15. A gyülekezet megtisztulása

01.09. Kedd

ApCsel 17:30
Róma 6:6
Róma 12:2
Préd 4:10

Megtérés, újjászületés
Imatémák:
1. Folyamatos készség az önvizsgálatra, bűnrendezésre, megtérésre
2. Az óember (régi természet) folyamatos halálba adása
3. Az értelmünk folyamatos megújítása az Ige olvasása által
4. Egymás szeretetben való intése a megtérésre, helyreállásra

01.10. Szerda

ApCsel 2:1-4
1Kor 12:4-7
ApCsel 9:10-11
ApCsel 4:31
Mt 25:1-13

Szentlélekkel való betöltekezés
Imatémák:
1. Nyitottság a közösségi alkalmakon a Szentlélekkel való közösségre (ima, dicsőítés, Igehirdetés, szolgálatok, evangelizáció)
2. Folyamatos betöltekezés a Szentlélekkel
3. A szolgálati ajándékok felismerése, működése – bátorítás a használatukra
4. A gyülekezet maradjon meg a Szentlélek vezetése alatt mindenkor
5. A Szentlélek erejével, bátran, megalkuvás nélkül hirdessék az Igét az igehirdetők

01.11. Csütörtök

Ézs 53:4-5
Jak 5:16

Gyógyulás
Imatémák:
1. A gyülekezet tagjainak fizikai és lelki betegségeiből való gyógyulása
2. A hozzátartozók, kapcsolatok gyógyulása (Isten dicsőségére)
3. A testvéri kapcsolatok helyreállása (pl. megbocsátás, elengedés)

01.12. Péntek

Ézs 59:1
Ézs 61:1
Jn 8:32

Szabadulás
Imatémák:
1. Hatékony szabadító szolgálat a gyülekezetben a Szentlélek ereje által
2. Őszinteség és nyitottság a szellemi problémák, kötelékek feltárásában
3. Női és férfi lelkigyógyulási alkalmak

01.13. Szombat

Jel 3:16
Róma 12:1-2
Róma 8:14
1Pt 4:13

Szellemi élet
Imatémák:
1. Vallásosság, langyosság elhagyása, megújulás
2. Megújulás a közösségi imaéletben, dicséretben, szolgálatkészségben, bizonyságtételben
3. Házi csoportok, kiscsoportok közösségi élete
4. Istentiszteletek
5. Bibliaórák, tanítói alkalmak, új hívőkkel való foglalkozás
6. Kitartás Krisztus mellett az üldözések idején is

01.14. Vasárnap

Mt 13:43
Jn 13:34-35
2Kor 4:18

Bizonyságtevő, hiteles élet
Imatémák:
1. A szeretet kötelékében való kapcsolat Krisztus testében
2. Nyitott, befogadó gyülekezet
3. Evangelizációs alkalmak
4. Ima újabb lehetőségekért az evangélium hirdetésére
5. Kitartó imádkozás, könyörgés, közbenjárás
Helyi gyülekezet imatémái:
- Ima pásztorunkért, az új vezetőinkért, családjaikért
- Evangelizációs lehetőségeinkért és megtérésekésr (EDK, Martinka, Idősek Otthona, Diószegi, Royal Rangers stb.)
- A telek kérdésében az Úr indítsa a városvezetők szívét, hogy szerinte való döntést hozzanak az Ő időzítése szerint.

01.15. Hétfő

Mt 18:19
Mt 5:13-14
Ef 4:3

Pásztorkör
Imatémák:
1. A Pásztorkör vezetői
2. A vezetők szövetségi kapcsolata, közös látása
3. Pásztorköri közösségi alkalmak (vezetői, ima-, evangelizációs alkalmak)
4. A Pásztorkör hatása Debrecen városára (só, hegyen épített város)
5. Egység az Úr munkájában

3. hét: január 16-22. Az ország megtisztulása

01.16. Kedd

Zsid 12:25-29
Ézs 52:13-15

Debrecen
Imatémák:
1. A város politikai, gazdasági, kulturális, egészségügyi, közigazgatási, média, oktatás vezetőinek megtérése
2. Hiteles hívő emberek kerüljenek olyan helyzetbe, ahol hatással lehetnek a vezetőkre, a döntéshozatalra
3. A korrupció, csalás, gazdasági bűncselekmények lelepleződése, tiszta közélet

01.17. Szerda

Lk 3:17

Az ország gazdasági élete
Imatémák:
1. Gazdasági vezetők megtérése, szabadulása a korrupció fogságából
2. A gonosz emberei lepleződjenek le, kerüljenek ki a döntéshozatal helyzeteiből
3. Szakmailag jó, felelős döntések
4. Megfelelő személyek kerüljenek a megfelelő helyekre

01.18. Csütörtök

5 Móz 8:17-18
Mt 6:8

Az ország gazdasági élete
Imatémák:
1. Hívő emberek kerüljenek felelős gazdasági pozíciókba
2. Ima a hívő vállalkozásokért, vállalkozókért, munkahelyekért
3. Az Úr adjon védelmet minden hívő ember számára a munkahelyeken
4. Bizalom az Úrban, az Ő gondoskodásában, hogy betölti szükségeinket

01.19. Péntek

1 Tim 2:1-4

Kormányzás
Imatémák:
1. Miniszterelnök, köztársasági elnök, miniszterek (állami vezetők) megtérése
2. Isten értékrendjének képviselete a politikai döntésekben (pl. migráns-kérdés)
3. A kereső szívű politikusok tudjanak elmozdulni a vallásosság szintjéről a valódi megtérés, újjászületés felé

01.20. Szombat

1 Tim 2:1-4

Kormányzás
Imatémák:
1. Kitartás a törvényhozásban a gonosz törekvéseivel szemben a politikai döntésekben (parlament, EU)
2. Az egyházak társadalmat érintő kérdésekben tudják hallatni a hangjukat a bibliai értékek védelmében
3. Maradjon meg evangélium hírdetésének a szabadsága
4. Minél szélesebb körű, hatékony közbenjárás országszerte az országért, annak vezetőiért, az emberek megtéréséért

01.21. Vasárnap

ApCsel 2:37-39
Mt 13:43

Közélet
Imatémák:
1. Hiteles, hívő emberek kerüljenek a közélet színtereire a celebek (bálványok) helyett
2. Ima az okkultizmus szellemi erőinek megtöréséért
3. Krisztusban erős, világító gyülekezetek születéséért
Helyi gyülekezet imatémái:
- A Szentlélek szabadon tudjon munkálkodni a közöségünkben, valamint egyéni és családi életünkben egyaránt.
- Legyen meg az Úr akarata a gyülekezeti ház kérdésében, lássuk meg vezetését; ima a gyülekezet áldozatkészségéért (anyagiak, odaszánás).

01.22. Hétfő

Mt 13:43
Róm 4:18
ApCsel 3:19

Bizonyságtevő élet
Imatémák:
1. A bűnbánat kiáradása a társadalom különböző rétegében
2. A hitetlenség, a pesszimizmus, reménytelenség erejének megtörése
3. A lelkek felszabadulása, megnyílása az evangélium előtt
4. Befogadó, tanítványozó gyülekezetek növekedése